10 bài sa hình học lái xe ô tô b2 https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 9: Tăng Số Tăng Tốc https://daylaixeoto.edu.vn/sa-hinh-b2-bai-9-tang-toc-tang-so <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 9: Tăng Số Tăng Tốc</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 9: Tăng Số Tăng Tốc</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các bước thực hiện bài thi :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài thi, phải thay đổi số và tốc độ như sau </span></li> </ol><ul><li><span style="font-size: 12pt;">Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Đối với xe hạng D: từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Đối với xe hạng C, E: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h</span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">        2. Trên quãng đường 25m còn lại của bài thi phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 07/31/2014 - 21:33</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Yêu cầu đạt được:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><img class="img-border" style="font-size: 16px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="dao-tao-lai-xe-bai-9" src="/images/hoc-lai-xe-oto/dao-tao-lai-xe-bai-9.jpg" height="229" width="475" /></strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài thi, phải thay đổi số và tốc độ như sau :</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;">- Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Đối với xe hạng D: từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Đối với xe hạng C, E: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">         2.  Trên quãng đường 25m còn lại của bài thi phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">         3.   Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">         4.  Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị trừ điểm:</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 5 phút bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Để xe tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá thời gian quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị loại:</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video hướng dẫn <a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt;&gt; link youtube</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="http://www.youtube.com/v/miEcMIXOYtI?hl=vi_VN&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" height="360" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/miEcMIXOYtI?hl=vi_VN&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p> </p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem hướng dẫn bài  sa hình <strong><a href="sa-hinh-b2-tinh-huong-nguy-hiem" target="_blank">Tình Huống Nguy Hểm</a><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"><br /></a></strong></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/day-lai-xe-oto" hreflang="vi">dạy lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/day-lai-xe-truong-an" hreflang="vi">dạy lái xe trường an</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">học lái xe ôtô b2</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto" hreflang="vi">học lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-sa-hinh-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài sa hình học lái xe ô tô b2</a></li> </ul> </div> Thu, 31 Jul 2014 20:33:01 +0000 rootmp 979 at https://daylaixeoto.edu.vn Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 8: Dừng Xe Nơi Giao Nhau Với Đường Sắt https://daylaixeoto.edu.vn/sa-hinh-b2-bai-8-dung-xe-noi-giao-nhau-voi-duong-sat <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 8: Dừng Xe Nơi Giao Nhau Với Đường Sắt</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><strong style="font-size: 12pt;">Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 8: Dừng Xe Nơi Giao Nhau Với Đường Sắt</strong></p> <p><strong style="font-size: 12pt;">Các bước thực hiện bài thi :</strong></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng không quá 500mm;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe đến bài thi số 9</span></li> </ol></div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 07/31/2014 - 21:33</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: 12pt;">Yêu cầu đạt được :</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: 12pt;"><img class="img-border" style="font-size: 16px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="dao-tao-lai-xe-bai-8" src="/images/hoc-lai-xe-oto/dao-tao-lai-xe-bai-8.jpg" height="297" width="263" /></strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C, E</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: 12pt;">Các lỗi bị trừ điểm :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định định, bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xe bị chết máy, cứ mỗi lần bị trừ 5 điểm </span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 8 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị loại:</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe lên vỉa hè, bị truất quyền thi;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xử lý tình huống không hợp lý, gây tai nạn, bị truất quyền thi</span></li> </ol><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video hướng dẫn &gt;&gt;&gt; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qT85AKTeiLI" target="_blank">link youtube</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="http://www.youtube.com/v/qT85AKTeiLI?hl=vi_VN&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" height="360" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qT85AKTeiLI?hl=vi_VN&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem <a href="sa-hinh-b2-bai-9-tang-toc-tang-so" target="_blank">Bài 9 - Tăng số - tăng tốc</a><strong><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"><br /></a></strong></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-sa-hinh-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài sa hình học lái xe ô tô b2</a></li> </ul> </div> Thu, 31 Jul 2014 20:33:01 +0000 rootmp 978 at https://daylaixeoto.edu.vn Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 7: Ghép Xe Vào Nơi Đỗ https://daylaixeoto.edu.vn/sa-hinh-b2-bai-7-ghep-xe-vao-noi-do <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 7: Ghép Xe Vào Nơi Đỗ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><strong style="font-size: 12pt;">Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 7: Ghép Xe Vào Nơi Đỗ</strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các bước thực hiện bài thi :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Chấp hành theo tín hiệu điều khiển giao thông : Đèn tín hiệu màu xanh hoặc vàng được phép đi</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng không quá 500mm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bật đèn xi nhan trái qua ngã tư rẽ trái;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bật đèn xi nhan phải khi qua ngã tư rẽ phải;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe qua ngã tư trong thời gian quy định</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe qua ngã tư không vi phạm vạch kẻ đường</span></li> </ol></div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 07/31/2014 - 21:33</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Yêu cầu đạt được :</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><img class="img-border" style="font-size: 16px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="dao-tao-lai-xe-bai-7jpg" src="/images/hoc-lai-xe-oto/dao-tao-lai-xe-bai-7jpg.jpg" height="314" width="256" /></strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bật xi nhan trái khi rẽ trái</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bật xi nhan phải khi rẽ phải</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xe qua ngã tư trong thời gian 20 giây</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe qua ngã tư không vi phạm quy tắc giao thông đường bộ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C, E</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị trừ điểm :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Vi phạm tín hiệu đèn điều khiển giao thông (đi qua ngã tư khi đèn tín hiệu màu đỏ), bị trừ 10 điểm;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe quá vạch quy định bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Không bật đèn xi nhan khi rẽ trái hoặc rẽ phải, bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tổng thời gian thực hiện bài thi đến bài thi số 5 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị loại :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Quá 20 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái qua được vạch kết thúc ngã tư, bị truất quyền thi;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe vi phạm vạch kẻ đường để thiết bị báo không thực hiện đúng trình tự bài thi, bị truất quyền thi</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video hướng dẫn <a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt;&gt; link youtube</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="http://www.youtube.com/v/KSZPgAzDlKM?hl=vi_VN&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" height="360" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KSZPgAzDlKM?hl=vi_VN&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem <a href="sa-hinh-b2-bai-8-dung-xe-noi-giao-nhau-voi-duong-sat" target="_blank">Bài 8 - Dừng xe giao nhau với đường sắt</a><strong><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"><br /></a></strong></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto" hreflang="vi">học lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-thi-sat-hach-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài thi sát hạch học lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-sa-hinh-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài sa hình học lái xe ô tô b2</a></li> </ul> </div> Thu, 31 Jul 2014 20:33:01 +0000 rootmp 977 at https://daylaixeoto.edu.vn Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 6: Đường Vòng Quanh Co https://daylaixeoto.edu.vn/sa-hinh-b2-bai-6-duong-vong-quanh-co <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 6: Đường Vòng Quanh Co</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 6: Đường Vòng Quanh Co</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các bước thực hiện bài thi :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe qua vạch kết thúc</span></li> </ol></div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 07/31/2014 - 21:32</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Yêu cầu thực hiện:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><img class="img-border" style="font-size: 16px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="dao-tao-lai-xe-bai-6" src="/images/hoc-lai-xe-oto/dao-tao-lai-xe-bai-6.jpg" height="292" width="208" /></strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Đi đúng hình quy định của hạng xe thi;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bánh xe không đè vào đường giới hạn ống khí;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C, E</span></li> </ol><p><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị trừ điểm :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí mỗi lần bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 2 phút bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 6 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị loại.</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền thi;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xử lý tình hống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video hướng dẫn <a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt;&gt; link youtube</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="http://www.youtube.com/v/qoAeSAM_sc0?hl=vi_VN&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" height="360" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qoAeSAM_sc0?hl=vi_VN&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object>  </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem <strong><em><a href="sa-hinh-b2-bai-7-ghep-xe-vao-noi-do" target="_blank">Bài 7 - Ghép xe vào nơi đỗ - ghép dọc</a></em></strong></span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"> </a></strong></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">học lái xe ôtô b2</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto" hreflang="vi">học lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-sa-hinh-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài sa hình học lái xe ô tô b2</a></li> </ul> </div> Thu, 31 Jul 2014 20:32:42 +0000 rootmp 976 at https://daylaixeoto.edu.vn Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 5: Qua Ngã 4 Có Tín Hiệu Điều Khiển Giao Thông https://daylaixeoto.edu.vn/sa-hinh-b2-bai-5-qua-nga-4-co-tin-hieu-dieu-khien-giao-thong <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 5: Qua Ngã 4 Có Tín Hiệu Điều Khiển Giao Thông</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><strong style="font-size: 12pt;">Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 5: Qua Ngã 4 Có Tín Hiệu Điều Khiển Giao Thông</strong></p> <p><strong style="font-size: 12pt;">Các bước thực hiện bài thi :</strong></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Chấp hành theo tín hiệu điều khiển giao thông : Đèn tín hiệu màu xanh hoặc vàng được phép đi</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng không quá 500mm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bật đèn xi nhan trái qua ngã tư rẽ trái;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bật đèn xi nhan phải khi qua ngã tư rẽ phải;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe qua ngã tư trong thời gian quy định</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe qua ngã tư không vi phạm vạch kẻ đường</span></li> </ol></div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 07/31/2014 - 21:32</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Yêu cầu:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><img class="img-border" style="font-size: 16px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="dao-tao-lai-xe-bai-5" src="/images/hoc-lai-xe-oto/dao-tao-lai-xe-bai-5.jpg" height="216" width="195" /></strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bật xi nhan trái khi rẽ trái</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bật xi nhan phải khi rẽ phải</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xe qua ngã tư trong thời gian 20 giây</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe qua ngã tư không vi phạm quy tắc giao thông đường bộ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C, E</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị trừ điểm :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Vi phạm tín hiệu đèn điều khiển giao thông (đi qua ngã tư khi đèn tín hiệu màu đỏ), bị trừ 10 điểm;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe quá vạch quy định bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Không bật đèn xi nhan khi rẽ trái hoặc rẽ phải, bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tổng thời gian thực hiện bài thi đến bài thi số 5 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Bị loại khỏi trường thi khi :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Quá 20 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái qua được vạch kết thúc ngã tư, bị truất quyền thi</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe vi phạm vạch kẻ đường để thiết bị báo không thực hiện đúng trình tự bài thi, bị truất quyền thi</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video hướng dẫn <a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt;&gt; link youtube</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="http://www.youtube.com/v/t0Ymbb_VizI?version=3&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" height="360" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t0Ymbb_VizI?version=3&amp;hl=vi_VN" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<strong><a href="sa-hinh-b2-bai-6-duong-vong-quanh-co" target="_blank"> Bài 6 - Đường vòng quanh co</a><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"><br /></a></strong></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">học lái xe ôtô b2</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-sa-hinh-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài sa hình học lái xe ô tô b2</a></li> </ul> </div> Thu, 31 Jul 2014 20:32:42 +0000 rootmp 975 at https://daylaixeoto.edu.vn Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 4: Đi Xe Qua Hàng Đinh https://daylaixeoto.edu.vn/sa-hinh-b2-bai-4-di-xe-qua-hang-dinh <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 4: Đi Xe Qua Hàng Đinh</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 4: Đi Xe Qua Hàng Đinh</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các bước thực hiện bài thi :</strong></span></p> <p style="display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;">1. Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng của hình vệt bánh xe.</span></p> <p style="display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">2. Lái xe qua đường hẹp vuông góc trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">3. Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi số 5</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 07/31/2014 - 21:32</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Yêu cầu đạt được:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><img class="img-border" style="font-size: 16px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Thi-lai-xe-qua-hang-dinh" src="/images/hoc-lai-xe-oto/Thi-lai-xe-qua-hang-dinh.jpg" height="277" width="201" /></strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Đi đúng hình quy định của hạng xe thi</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bánh xe trước và bánh xe bên lái phụ qua vùng vệt bánh xe.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bánh xe không đào vào đường giới hạn ống khí;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20 km/h đối với hạng C, E.</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị trừ điểm :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí mỗi lần bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây, bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 2 phút bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 4 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị loại:</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền thi</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe, bị truất quyền thi;</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi</span><span style="font-size: 12pt;"> </span></li> </ol><p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video hướng dẫn:<a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt;&gt;link youtube</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="http://www.youtube.com/v/tN5IrLFmXHs?version=3&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" height="360" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tN5IrLFmXHs?version=3&amp;hl=vi_VN" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem <a href="sa-hinh-b2-bai-5-qua-nga-4-co-tin-hieu-dieu-khien-giao-thong" target="_blank">Bài 5 - Qua ngã 4 có tín hiệu đèn</a><strong><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"><br /></a></strong></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">học lái xe ôtô b2</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-sa-hinh-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài sa hình học lái xe ô tô b2</a></li> </ul> </div> Thu, 31 Jul 2014 20:32:28 +0000 rootmp 974 at https://daylaixeoto.edu.vn Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ https://daylaixeoto.edu.vn/sa-hinh-b2-bai-2-dung-xe-nhuong-duong-cho-nguoi-di-bo <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>11 Bài Thi Sa Hình B2 - Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các bước thực hiện bài thi :</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 07/31/2014 - 21:20</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Yêu cầu:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><img class="img-border" style="font-size: 16px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="dung-xe-nhuong-duong-cho-nguoi-di-bo" src="/images/hoc-lai-xe-oto/dung-xe-nhuong-duong-cho-nguoi-di-bo.jpg" height="195" width="198" /></strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tốc độ xe chạy không quá :</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">24km/h đối với hạng B, D.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">20 km/h đối với hạng C, E</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị trừ điểm:</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Không dừng xe ở vạch quy định, bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe trên vỉa hè bị truất quyền thi.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe bị chết máy, lỗi một lần bị trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Để tốc độc động cơ qua 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tổng thời gian thực hiện bài thi số 2 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Chúc bạn lái xe an toàn!</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị loại:</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Quá 30 giây mà xe vẫn chưa vượt vạch xuất phát.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Gây tai nạn:</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video hướng dẫn <a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt;&gt; link youtube</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="http://www.youtube.com/v/pu3-2RHkhM8?version=3&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" height="360" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pu3-2RHkhM8?version=3&amp;hl=vi_VN" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem <strong><em><a href="https://www.youtube.com/watch?v=1saul3m-AlU" target="_blank">Bài 3 - Dừng xe ngang dốc</a></em><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"><br /></a></strong></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto" hreflang="vi">học lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/trung-tam-dao-tao-lai-xe-truong-an" hreflang="vi">trung tâm đào tạo lái xe trường an</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">học lái xe ôtô b2</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-sa-hinh-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài sa hình học lái xe ô tô b2</a></li> </ul> </div> Thu, 31 Jul 2014 20:20:18 +0000 rootmp 972 at https://daylaixeoto.edu.vn Hướng Dẫn 11 Bài Thi Sa Hình B2 - 11 Bài Thi Thực Hành Lái Xe B2 https://daylaixeoto.edu.vn/tong-quan/video-mo-phong-sat-hach-lai-xe-oto-tren-sa-hinh <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Hướng Dẫn 11 Bài Thi Sa Hình B2 - 11 Bài Thi Thực Hành Lái Xe B2</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Chuyên mục cung cấp video hướng dẫn cụ thể <strong>11 bài thi sa hình học lái xe ô tô B2 <a href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank"> </a></strong>do chính các học viên và cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện trên sân tập lái Trường An.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Mong muốn mang tới cho học viên những kiến thức thực hành bổ ích và đầy đủ, chúc các học viên ôn tập và thi sát hạch đạt kết quả tốt nhất.</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><span style="line-height: 18px;">Tham khảo thêm <strong>450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô <span style="background-color: #ffff00;"><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto" target="_blank">tại đây</a></span></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><object data="https://www.youtube.com/v/Nc76QsbeC1Q" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/Nc76QsbeC1Q" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object></p> <p> <span style="font-size: 12pt;">Hướng dẫn các <a href="tong-quan/video-mo-phong-qua-trinh-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto-tren-sa-hinh" target="_blank"><em><strong>11 bài thi sa hình</strong></em></a> học bằng lái xe ô tô hạng B2:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Có <strong>11 bài thi</strong> chính – đã cập nhật bài ghép ngang (đỗ xe song song)</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tổng thời gian thực hiện <em><strong>11 bài thi  sa hình b2</strong></em> là 18 phút, thời gian cụ thể cho mỗi bài như sau:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">1. Xuất phát</span><br /><span style="font-size: 12pt;">2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ</span><br /><span style="font-size: 12pt;">3. Dừng xe, khởi hành trên dốc lên (thường gọi là đề pa lên dốc)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">4. Đi xe qua hàng đinh, qua đường vuông góc ( chữ Z)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">5. Đi xe qua ngã 4 có tín hiệu điều khiển giao thông.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">6. Đi xe qua đường vòng quanh co (chữ S)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">7. Ghép xe dọc (lùi nhà xe)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">8. Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt</span><br /><span style="font-size: 12pt;">9. Tăng tốc tăng số.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">10. Ghép xe ngang - đỗ xe song song</span><br /><span style="font-size: 12pt;">11. Kết thúc.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Ngoài ra còn có những bài tập phụ là dừng xe nguy hiểm và cho xe qua ngã 4 có đèn tín hiệu điều khiển giao thông.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Khi tập lái xe trong sa hình, bạn cần phải đi chậm, nhất là khi qua chữ Z, chữ S, lùi xe vào gara, căn chỉnh bánh xe khi đi vào hàng đinh), dừng đúng chỗ và nhẹ nhàng tại điểm dừng xe nhường đường cho người đi bộ, trên dốc và trước đường sắt.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Thực hiện 11 bài tập lái xe trong sa hình là thể hiện một hành trình công tác rút gọn, nó giống như bạn thực hiện 1 chuyến đi từ nhà đến Tp.Đà Lạt rồi quay về. Bạn sẽ trải qua những chặng đường khác nhau; xuất phát, lái xe đường bằng, suốt hành trình bạn phải lái xe qua đường giao nhau, đường dốc và phải xử lí những tình huống nguy hiểm, bạn sẽ vui vẻ mỉm cười sau khi kết thúc chuyến hành trình.</span></p> <p><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 1 - Xuất phát:</span></strong><br /><em><strong><span style="font-size: 12pt;">Trước lúc lên xe tập lái bạn cần:</span></strong></em></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Kiểm tra, nếu cần thì chỉnh lại ghế ngồi cho phù hợp với mình để thực hiện các thao tác lái, côn, phanh, ga … được dễ dàng.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Kiểm tra 2 gương sao cho thấy được điểm bánh xe sau tiếp xúc với mặt đường. Cài dây an toàn, để máy nổ và chờ lệnh xuất phát.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khi có lệnh xuất phát bạn thực hiện như sau:</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bật đèn xi nhan trái.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Vào số 1, nhả côn từ từ để xe đi.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khi qua vạch xuất phát khoảng 5 m thì tắt xinhan.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khi xe đã đi bạn có thể nhả hết côn cho xe tự chạy, không cần đạp ga. Và đi đến bài số 2.</span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Các lỗi bị trừ điểm :</span><br /><span style="font-size: 12pt;">1. Không thắt dây an toàn, bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">2. Không bật đèn xi nhan trái khi xuất phát trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">3. Không tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt), trừ 5 điểm</span><br /><span style="font-size: 12pt;">4. Không bật và tắt đèn xi nhan trái kịp thời, bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">5. Quá 20 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe đã bật sáng) mà vẫn không đi qua vạch xuất phát, bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">6. Để xe chết máy, bị trừ 5 điểm/1 lần.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">7. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">8. Lái xe vượt tốc độ quy định, trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Bị loại khỏi trường thi khi:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">1. Quá 10 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) mà xe vẫn chưa vượt vạch xuất phát.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn: bị truất quyền thi.</span></p> <p> </p> <p><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ.</span></strong></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu là bạn phải dừng xe đúng chỗ trước vạch trắng và đường đành cho người đi bộ ( sọc ngựa vằn). Cản xe phía trước cách vạch dừng không quá 0.5m.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Đỗ già quá ( chạm vạch trắng ) hoặc non quá (xa vạch trắng) đều bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Các sân tập đã có sẵn vạch trên cọc biển báo hiệu. Khi vai người lái hoặc chốt cửa đến ngang cọc đó thì phải dừng lại.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khi xe vừa tới vị trí thì đạp côn và phanh xe dừng lại ( nếu không cắt côn trước có thể xe sẽ chết máy).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe xong, bạn nhả côn cho xe đi tiếp. Dừng lâu quá 30s sẽ bị trừ điểm. </span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Các lỗi bị trừ điểm:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">1. Không dừng xe ở vạch quy định, bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">2. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">4. Lái xe trên vỉa hè bị truất quyền thi.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">5. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">6. Lái xe bị chết máy, lỗi một lần bị trừ 5 điểm</span><br /><span style="font-size: 12pt;">7. Để tốc độc động cơ qua 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Các lỗi bị loại:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">1. Quá 30 giây mà xe vẫn chưa vượt vạch xuất phát.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">2. Gây tai nạn:</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 3. Dừng xe khởi hành trên dốc lên.</span></strong></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu của bài này là xe không vượt quá vạch quy định, không bị tuột dốc quá 50cm, phải vượt khỏi dốc trong khoảng thời gian 30s ( nếu không sẽ bị loại).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Không được tăng ga quá lớn ( số vòng quay động cơ trên 4000 vòng/ phút).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Sau khi qua bài 2, bạn nhả hết côn, phanh cho xe tự bò lên dốc. Về bản chất, bài này giống bài 2 ở chỗ dừng xe rồi lại đi tiếp: nhưng vì xe đang ở trên dốc nên chịu lực kéo trôi ngược về chân dốc, nếu bỏ phanh chân thì xe sẽ trôi. Do vậy cách xử lý ở bài 3 khác bài 2.</span></li> </ul><p><strong><span style="font-size: 12pt;">Có 2 cách:</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>- Cách 1:</strong> Là cách dạy chính thống trong trường.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Sau khi xe đã dừng trên dốc, bạn kéo phanh tay với mục đích là thay phanh chân, giữ xe tại điểm dừng. Khi đó, bạn có thể bỏ chân phanh ra và đặt vào chân ga mớm lên. Đồng thời chân trái thả côn từ từ, đến khi thấy tay lái hoặc cần số rung lên báo hiệu các lá côn đã cắt vào nhau thì nhả nhẹ phanh tay, nghe ngóng nếu thấy xe không bị trôi, tụt thì bỏ phanh tay, xe sẽ tự bò lên.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>- Cách 2:</strong> Là cách các lái già thường làm trong thực tế, không dùng đến phanh tay.</span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Sau khi căn cho vai hoặc núm cửa gần tới ngang cọc biển báo vạch dừng xe thì bạn đạp côn, thắng dừng xe.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Sau đó bạn nhả côn từ từ, đến khi thấy tay lái hoặc cần số rung thì nhả phanh chân, nghe ngóng, nếu thấy xe trôi thì đạp phanh chân vào, làm lại. Nếu thấy xe không trôi thì thả cho hết phanh chân, xe sẽ tự bò lên. Nếu nhả hết phanh chân mà xe vẫn đứng yên thì tiếp vào chân ga một chút đồng thời hơi nhả côn ra thêm – ( chú ý nếu nhả côn nhanh quá xe sẽ tắt máy - bị trừ điểm), khi này bạn phải nhanh chóng đề máy lại và tiếp tục bài.</span></li> </ul><p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 4 – Đi xe qua hàng đinh vuông góc - chữ Z.</span></strong></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu của bài này là 2 bánh xe bên phải phải đi lọt qua một vạch đường có bề rộng khoảng 30-35cm ( dấu B). Mỗi lần bánh xe chạm vạch sẽ bị trừ 5 điểm, bánh xe đè vạch cứ 5s bị trừ 5 điểm ( quá 2 phút chưa qua bài bị trừ 5 điểm)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khi rẽ vào đường hàng đinh bạn nên đánh lái muộn một chút để xe áp sát lề đường bên phải. Đi thật chậm và nhìn gương phải để quan sát bánh xe phía sau. Các sân thi cũng như sân tập thường kẻ sẵn vạch dẫn đường. Vạch này bằng mép ngoài hàng đinh, vì vậy nếu bánh xe cách vạch đó khoảng 10-15cm thì xe sẽ đi qua hàng đinh mà không chạm mép 2 bên.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Ngoài việc nhìn gương phải, bạn phải căn và bám vào một điểm mốc ở phía trước, thường là một vạch dánh dấu trên lể đường trước mặt vì có khi lúc đầu xe đi đúng khoảng cách với vạch căn bên phải nhưng sau đó do giữ lái không tốt nên xe bị chệch hướng.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Chú ý – nếu bánh xe bên phải đi ngoài hàng đinh thì sẽ bị loại.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Sau khi đi qua hàng đinh, bạn thấy gương chiếu hậu ngang với góc bên trái thì đánh hết lái sang trái, đồng thời quan sát gương chiếu hậu và trả lái phù hợp để thành xe song song với vạch giới hạn và cách 30-40cm khi song song thì trả thẳng lái tiến đến góc vuông thứ 2.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Quan sát khi thấy gương chiếu hậu bên phải ngang với góc thứ 2, dánh hết lái sang phải và trả thẳng lái tiến ra khỏi hình.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Để có thể đánh hết lái và trả thẳng lái cho nhanh, trong quá trình học bạn nên tập thuần thục động tác….. quay tay! (xoay vô lăng).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Đặc biệt chú ý trong bài này <span style="color: #800000;"><strong>phải vê côn để xe đi thật chậm</strong></span> mới đánh lái kịp.</span></li> </ul><p> </p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 5- Qua ngã 4 có tín hiệu điều khiển giao thông.</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu phải chấp hành nghiêm tín hiệu giao thông, dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 0,5m, đi ngang ngã 4 trong thời gian 20s, nếu:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Đi qua ngã 4 khi đèn đỏ bị trừ 10 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Dừng xe cách vạch hoặc quá vạch trên 0,5m bị trừ 5 điểm, chết máy mỗi lần trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Không bật xinhan trái qua ngã 4, xinhan phải khi qua ngã 4 rẽ phải bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Không thực hiện đúng quy trình bài thi bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Tốc độ vòng quay quá 4000 vòng/ phút thì cứ 3s bị trừ 1 điểm.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 6 – Đi xe qua đường vòng quanh co (chữ S).</span></strong></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu giống bài 5 ( mỗi lần bánh xe chạm vạch trừ 5 điểm).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khác với bài 5, do chữ S là đường cong liên tục nên bạn phải điều chỉnh tay lái theo đường cong. Nguyên tắc lái xe ở đường cong “tiến bám lưng, lùi bám bụng” có nghĩa là: khi xe vào đường cua (ôm cua) nên căn theo phái đường cong dài hơn. Như vậy khi vào đường chữ S bạn cho xe bám sát lề bên phải, đánh lái sang trái cho xe đi nửa vòng cua đầu tiên sau đó lại bám sang lề đường bên trái, trả lái và đánh lái sang phải cho xe qua nốt nửa vòng cua còn lại.</span></li> </ul><p> </p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 7 – Ghép xe vào nơi đỗ. (Lùi vào nhà xe dọc)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu của bài này là trong vòng 2 phút bạn phải cho xe lùi được vào nơi đỗ ( Nhà xe), không chạm vạch và tiến ra khỏi nhả xe.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Các lỗi: </span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Mỗi lần bánh xe chạm vạch trừ 5 điểm ( Mỗi 2 giây)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Quá thời gian 2 phút trừ 5 điểm ( Mỗi 2 phút trừ 5 điểm)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Bánh xe không chạm được vạch kiểm tra cuối nhà xe bị loại ( Máy thông báo)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Không hạng xe bị loại ( Nhầm nhà xe hạng xe khác)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Khi bắt đầu rẽ vào khu vực nhà xe, bám sát lề đường bên trái cách khoảng (30cm – 50cm). Đi chậm( Số 1) khi ( vai người lái) đi ngang qua cửa nhà xe thì đánh hết lái về bên phải, tiếp tục cho xe tiến lên khi thấy thân xe có góc khoảng 40-45 độ so với đường ngang cửa nhà xe thì trả thẳng lái và dừng lại trước vạch giới hạn.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Sau đó nhìn kiếng chiếu hậu bên trái quan sát phía sau( bánh xe, thân xe và góc nhà xe) – xem thế xe rồi vào số lùi, tùy theo thế xe “lơi” háy “dốc” mà ta đánh tay lái sang trái nhiều hay ít, điều chỉnh sau cho bánh xe sau khi lùi vào cách góc nhà xe khoảng 10-15 cm – khi bánh xe sắp đến góc nhà xe thì đánh nhiều lái sang trái cho xe lùi vào bên trong nhà xe – quan sát thấy thành xe, bánh xe song song với nhà xe và cách vạch giới hạn 20cm – 30cm thì trả thẳng lái và lùi vào cho đến khi bánh xe sau đè lên vạch thì dừng lại.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Cài số 1 và tiến ra khỏi nhà xe. Lưu ý khi tiến ra, người phải ra khỏi cửa nhà xe hoặc hơn một chút nữa bạn hãy đánh lái rẽ sang phải để tránh trường hợp bánh sau chưa ra khỏi cửa nhà xe mà đã rẽ sẽ bị chèn vạch, trừ điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Nếu lỡ lùi chưa chính xác, đuôi xe cách xa cửa nhà xe, có thể chèn lên vạch hoặc vỉa ba-toa, bạn cứ bình tĩnh về lại số 1, tiến về phía trước, đánh lái sao cho xe ở vào vị trí thẳng trước cửa nhà xe, sau đó vào số lùi để làm lại việc lùi vào nhà xe. (Gọi là lùi xe 2 đỏ)</span></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 8. Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;"> </span></strong><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu và thực hành của bài này giống bài 2.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 9. Tăng tốc, tăng số.</span></strong></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu của bài này là phải lên được số 2 và đạt tốc dộ trên 24kmh trước biển báo 20 màu xanh (biển báo tốc dộ tối thiểu phải đạt 20 km/h), sau đó lại phải về số 1 và giảm tốc dộ xuống dưới 20km/h.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Sau khi qua nơi giao nhau với đường sắt, bạn rẽ sang đường chuẩn bị tăng tốc. Chỉnh lái cho xe thẳng, giữ chắc tay lái, nhả hết côn, phanh. Qua biển “Tăng số, tăng tốc” (Bảng vuông) Nhấn ga để xe tăng tốc, rồi khẩn trương sang số 2, tiếp tục nhấn ga tiếp (nửa ga là đủ đạt tốc độ). Qua biển 20 màu xanh, nhả ga, rà phanh, cho xe đi chậm lại, thậm chí dừng hẳn, về số 1 từ từ để xe đi qua biển 20 màu trắng.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Chú ý là bạn không được cắt côn để xe trôi từ từ qua biển 20 màu trắng, vì yêu cầu ở đây là bạn phải đi qua biển này khi xe có gài số. Vì thế nếu bạn cắt côn làm bánh răng số không quay thì sẽ bị trừ 5 điểm.</span></li> </ul><p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 10. Ghép xe ngang - Đỗ xe song song.</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Ghép xe ngang vào nơi đỗ - đỗ xe song song là lùi xe vào nơi cần đỗ khi 2 đầu và 1 mặt bên đều bị khóa bởi vật cản hoặc những xe khác có chiều dài là 6,45m và rộng 2,2m. Có thể đối với người lái xe quen và thường xuyên thực hiện bài này thì cực kỳ dễ nhưng hiện bài này đang làm học viên chuẩn bị thi sát hạch lái xe bối rối và cảm giác lo lắng.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Bước 1. Cặp xe song song với bãi đỗ, cách xe đang đỗ 50-80cm, tiến xe tới khoảng 2/3 bãi đỗ ( hoặc căn mũi xe ngang vạch trên)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Bước 2. Đánh hết lái sang trái, tiến lên từ từ sao cho gương chiếu hậu bên trái + thành xe thẳng hàng 1 góc 45 độ so với bãi đỗ.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Bước 3. Lùi xe từ từ vào bãi cho tới khi gương chiếu hậu bên tay phải ngang với vạch giới hạn ngoài, đánh hết lái sang trái, lùi xe vô chuồng.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Bước 4. Khi bánh sau bên phải cán lên vạch ngang - trả thẳng lái, chỉnh xe ngay ngắn. Hoàn thành bài thi.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Đánh hết lái sang trái, tiến lên ra khỏi chuồng tới các bài thi tiếp theo.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Yêu cầu phải đạt được trong bài này:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">+ Không được đè vạch cảm ứng giới hạn trong bài thi.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">+ Không vượt quá 2 phút trong bài thi này</span><br /><span style="font-size: 12pt;">+ Giữ vòng tua máy không quá 4000 vòng/ phút</span><br /><span style="font-size: 12pt;">+ Không bị tắt máy trong quá trình thực hiện bài tập và tốc độ không quá 24km</span></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 11. Kết thúc.</span></strong></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu của bài này là đi thẳng qua vạch kết thúc, trước đó phải bật đèn xi-nhan phải (với ý nghĩa là xe tấp vào lề đường bên phải, chuẩn bị dừng hoặc đỗ xe).</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Sau khi vòng qua ngã tư lần cuối cùng, bạn chỉnh xe cho thẳng và để xe đi từ từ về vạch xuất phát. Bật xi-nhan bên phải. Chú ý sau khi đã bật xi-nhan thì giữ thẳng tay lái, không đánh lái sang trái sẽ làm tắt đèn xi-nhan, mất điểm. Để cho chắc ăn, bạn có thể dừng ngón giữa táy trái giữ cần xi-nhan để không cho cầ này bật xuống, hoặc hơi đánh lái sang phải một chút.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">-Trong sân sát hạch, ngoài khu vực các bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp tình huống nguy hiểm; tình huống này sẽ gặp ngẫu nhiên, bất ngờ. Kể từ khi có tín hiệu tình huống nguy hiểm(tiếng loa báo tín hiệu nguy hiểm và đèn đỏ bật sáng) nếu không phanh dừng xe trong thời gian 3 giây bị trừ 10 điểm; khi hết báo hiệu tình huống nguy hiểm, nếu không ấn nút tắt tình huống nguy hiểm trên xe trong thời hạn 5 giây bị trừ 10 điểm; nếu không thực hiện được các thao tác trên bị trừ 10 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Khi điểm sát hạch dưới 80 điểm bị truất quyền sát hạch</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Quá 15 phút mà chưa xong kết thúc(Chưa hoàn thành các bài thi) thì cứ quá 3 giây bị trừ 10 điểm.</span></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 12pt; color: #ff0000;">TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Trong sân sát hạch, ngoài khu vực các bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp tình huống nguy hiểm, tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên, bất ngờ. Kể từ khi có tín hiệu tình huống nguy hiểm ( tiếng loa báo hiệu nguy hiểm và đèn đỏ bật sáng, nếu không phanh dừng xe trong thời gian 3 giây thì bị trừ 10 điểm, khi hết báo hiệu tình huống nguy hiểm, nếu không ấn nút tắt tình huống nguy hiểm trên xe trong thời gian 5 giây bị trừ 10 điểm, nếu không thực hiện thao tác trên bị trừ 10 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Mục đích của bài này giúp học viên rèn luyện phản xạ nhanh chóng để đối phó với các tình huống nguy hiểm bất ngờ khi đi trên thực tế.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Cách xử lí tối ưu là bình tĩnh và thực hiện các thao tác một cách nhuần nhuyễn.</span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem <strong><a href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto/huong-dan-thi-sat-hach-sa-hinh-b2-bai-1-xuat-phat" target="_blank">Hướng dẫn cụ thể từng bài sa hình - Bài 1: Xuất Phát</a></strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 05/23/2013 - 18:46</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">học lái xe ôtô b2</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-o-to-tai-tphcm" hreflang="vi">hoc lai xe o to tai tphcm</a></li> <li><a href="/tag/day-lai-xe-oto" hreflang="vi">dạy lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-thi-sat-hach-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài thi sát hạch lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-thi-sat-hach-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài thi sát hạch học lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-sa-hinh-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài sa hình học lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/11-bai-sa-hinh" hreflang="vi">11 bai sa hinh</a></li> <li><a href="/tag/11-bai-sa-hinh-b2" hreflang="vi">11 bai sa hinh b2</a></li> </ul> </div> Thu, 23 May 2013 17:46:37 +0000 rootmp 1185 at https://daylaixeoto.edu.vn Hướng Dẫn 11 Bài Thi Sa Hình B2 - 11 Bài Thi Thực Hành Lái Xe B2 https://daylaixeoto.edu.vn/tong-quan/video-mo-phong-qua-trinh-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto-tren-sa-hinh <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Hướng Dẫn 11 Bài Thi Sa Hình B2 - 11 Bài Thi Thực Hành Lái Xe B2</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Chuyên mục cung cấp video hướng dẫn cụ thể <strong>11 bài thi sa hình học lái xe ô tô B2 <a href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank"> </a></strong>do chính các học viên và cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện trên sân tập lái Trường An.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Mong muốn mang tới cho học viên những kiến thức thực hành bổ ích và đầy đủ, chúc các học viên ôn tập và thi sát hạch đạt kết quả tốt nhất.</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: medium;"><span style="line-height: 18px;">Tham khảo thêm <strong>450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô <span style="background-color: #ffff00;"><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto" target="_blank">tại đây</a></span></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video tham khảo - xem trên <a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt;youtube</a></span></p> <p> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="https://www.youtube.com/v/Nc76QsbeC1Q" type="application/x-shockwave-flash" height="240" width="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/Nc76QsbeC1Q" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video tham khảo - xem trên <a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt;Youtube</a></span></p> <p> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="https://www.youtube.com/v/ip23cpC1BnA" type="application/x-shockwave-flash" height="240" width="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/ip23cpC1BnA" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video tham khảo - xem trên <a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt;Youtube</a></span></p> <p> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="https://www.youtube.com/v/y4s31w33F2I" type="application/x-shockwave-flash" height="240" width="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/y4s31w33F2I" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p> <span style="font-size: 12pt;">Hướng dẫn các <a href="tong-quan/video-mo-phong-qua-trinh-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto-tren-sa-hinh" target="_blank"><em><strong>11 bài thi sa hình</strong></em></a> học bằng lái xe ô tô hạng B2:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Có <strong>11 bài thi</strong> chính – đã cập nhật bài ghép ngang (đỗ xe song song)</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tổng thời gian thực hiện <em><strong>11 bài thi  sa hình b2</strong></em> là 18 phút, thời gian cụ thể cho mỗi bài như sau:<br /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">1. Xuất phát</span><br /><span style="font-size: 12pt;">2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ</span><br /><span style="font-size: 12pt;">3. Dừng xe, khởi hành trên dốc lên (thường gọi là đề pa lên dốc)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">4. Đi xe qua hàng đinh, qua đường vuông góc ( chữ Z)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">5. Đi xe qua ngã 4 có tín hiệu điều khiển giao thông.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">6. Đi xe qua đường vòng quanh co (chữ S)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">7. Ghép xe dọc (lùi nhà xe)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">8. Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt</span><br /><span style="font-size: 12pt;">9. Tăng tốc tăng số.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">10. Ghép xe ngang - đỗ xe song song</span><br /><span style="font-size: 12pt;">11. Kết thúc.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Ngoài ra còn có những bài tập phụ là dừng xe nguy hiểm và cho xe qua ngã 4 có đèn tín hiệu điều khiển giao thông.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Khi tập lái xe trong sa hình, bạn cần phải đi chậm, nhất là khi qua chữ Z, chữ S, lùi xe vào gara, căn chỉnh bánh xe khi đi vào hàng đinh), dừng đúng chỗ và nhẹ nhàng tại điểm dừng xe nhường đường cho người đi bộ, trên dốc và trước đường sắt.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Thực hiện 11 bài tập lái xe trong sa hình là thể hiện một hành trình công tác rút gọn, nó giống như bạn thực hiện 1 chuyến đi từ nhà đến Tp.Đà Lạt rồi quay về. Bạn sẽ trải qua những chặng đường khác nhau; xuất phát, lái xe đường bằng, suốt hành trình bạn phải lái xe qua đường giao nhau, đường dốc và phải xử lí những tình huống nguy hiểm, bạn sẽ vui vẻ mỉm cười sau khi kết thúc chuyến hành trình.</span></p> <p><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 1 - Xuất phát:</span></strong><br /><em><strong><span style="font-size: 12pt;">Trước lúc lên xe tập lái bạn cần:</span></strong></em></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Kiểm tra, nếu cần thì chỉnh lại ghế ngồi cho phù hợp với mình để thực hiện các thao tác lái, côn, phanh, ga … được dễ dàng.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Kiểm tra 2 gương sao cho thấy được điểm bánh xe sau tiếp xúc với mặt đường. Cài dây an toàn, để máy nổ và chờ lệnh xuất phát.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khi có lệnh xuất phát bạn thực hiện như sau:</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bật đèn xi nhan trái.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Vào số 1, nhả côn từ từ để xe đi.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khi qua vạch xuất phát khoảng 5 m thì tắt xinhan.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khi xe đã đi bạn có thể nhả hết côn cho xe tự chạy, không cần đạp ga. Và đi đến bài số 2.</span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Các lỗi bị trừ điểm :</span><br /><span style="font-size: 12pt;">1. Không thắt dây an toàn, bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">2. Không bật đèn xi nhan trái khi xuất phát trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">3. Không tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt), trừ 5 điểm</span><br /><span style="font-size: 12pt;">4. Không bật và tắt đèn xi nhan trái kịp thời, bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">5. Quá 20 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe đã bật sáng) mà vẫn không đi qua vạch xuất phát, bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">6. Để xe chết máy, bị trừ 5 điểm/1 lần.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">7. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">8. Lái xe vượt tốc độ quy định, trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Bị loại khỏi trường thi khi:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">1. Quá 10 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) mà xe vẫn chưa vượt vạch xuất phát.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn: bị truất quyền thi.</span></p> <p> </p> <p><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ.</span></strong></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu là bạn phải dừng xe đúng chỗ trước vạch trắng và đường đành cho người đi bộ ( sọc ngựa vằn). Cản xe phía trước cách vạch dừng không quá 0.5m.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Đỗ già quá ( chạm vạch trắng ) hoặc non quá (xa vạch trắng) đều bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Các sân tập đã có sẵn vạch trên cọc biển báo hiệu. Khi vai người lái hoặc chốt cửa đến ngang cọc đó thì phải dừng lại.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khi xe vừa tới vị trí thì đạp côn và phanh xe dừng lại ( nếu không cắt côn trước có thể xe sẽ chết máy).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Dừng xe xong, bạn nhả côn cho xe đi tiếp. Dừng lâu quá 30s sẽ bị trừ điểm. </span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Các lỗi bị trừ điểm:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">1. Không dừng xe ở vạch quy định, bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">2. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">4. Lái xe trên vỉa hè bị truất quyền thi.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">5. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">6. Lái xe bị chết máy, lỗi một lần bị trừ 5 điểm</span><br /><span style="font-size: 12pt;">7. Để tốc độc động cơ qua 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Các lỗi bị loại:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">1. Quá 30 giây mà xe vẫn chưa vượt vạch xuất phát.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">2. Gây tai nạn:</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 3. Dừng xe khởi hành trên dốc lên.</span></strong></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu của bài này là xe không vượt quá vạch quy định, không bị tuột dốc quá 50cm, phải vượt khỏi dốc trong khoảng thời gian 30s ( nếu không sẽ bị loại).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Không được tăng ga quá lớn ( số vòng quay động cơ trên 4000 vòng/ phút).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Sau khi qua bài 2, bạn nhả hết côn, phanh cho xe tự bò lên dốc. Về bản chất, bài này giống bài 2 ở chỗ dừng xe rồi lại đi tiếp: nhưng vì xe đang ở trên dốc nên chịu lực kéo trôi ngược về chân dốc, nếu bỏ phanh chân thì xe sẽ trôi. Do vậy cách xử lý ở bài 3 khác bài 2.</span></li> </ul><p><strong><span style="font-size: 12pt;">Có 2 cách:</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>- Cách 1:</strong> Là cách dạy chính thống trong trường.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Sau khi xe đã dừng trên dốc, bạn kéo phanh tay với mục đích là thay phanh chân, giữ xe tại điểm dừng. Khi đó, bạn có thể bỏ chân phanh ra và đặt vào chân ga mớm lên. Đồng thời chân trái thả côn từ từ, đến khi thấy tay lái hoặc cần số rung lên báo hiệu các lá côn đã cắt vào nhau thì nhả nhẹ phanh tay, nghe ngóng nếu thấy xe không bị trôi, tụt thì bỏ phanh tay, xe sẽ tự bò lên.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>- Cách 2:</strong> Là cách các lái già thường làm trong thực tế, không dùng đến phanh tay.</span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Sau khi căn cho vai hoặc núm cửa gần tới ngang cọc biển báo vạch dừng xe thì bạn đạp côn, thắng dừng xe.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Sau đó bạn nhả côn từ từ, đến khi thấy tay lái hoặc cần số rung thì nhả phanh chân, nghe ngóng, nếu thấy xe trôi thì đạp phanh chân vào, làm lại. Nếu thấy xe không trôi thì thả cho hết phanh chân, xe sẽ tự bò lên. Nếu nhả hết phanh chân mà xe vẫn đứng yên thì tiếp vào chân ga một chút đồng thời hơi nhả côn ra thêm – ( chú ý nếu nhả côn nhanh quá xe sẽ tắt máy - bị trừ điểm), khi này bạn phải nhanh chóng đề máy lại và tiếp tục bài.</span></li> </ul><p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 4 – Đi xe qua hàng đinh vuông góc - chữ Z.</span></strong></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu của bài này là 2 bánh xe bên phải phải đi lọt qua một vạch đường có bề rộng khoảng 30-35cm ( dấu B). Mỗi lần bánh xe chạm vạch sẽ bị trừ 5 điểm, bánh xe đè vạch cứ 5s bị trừ 5 điểm ( quá 2 phút chưa qua bài bị trừ 5 điểm)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khi rẽ vào đường hàng đinh bạn nên đánh lái muộn một chút để xe áp sát lề đường bên phải. Đi thật chậm và nhìn gương phải để quan sát bánh xe phía sau. Các sân thi cũng như sân tập thường kẻ sẵn vạch dẫn đường. Vạch này bằng mép ngoài hàng đinh, vì vậy nếu bánh xe cách vạch đó khoảng 10-15cm thì xe sẽ đi qua hàng đinh mà không chạm mép 2 bên.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Ngoài việc nhìn gương phải, bạn phải căn và bám vào một điểm mốc ở phía trước, thường là một vạch dánh dấu trên lể đường trước mặt vì có khi lúc đầu xe đi đúng khoảng cách với vạch căn bên phải nhưng sau đó do giữ lái không tốt nên xe bị chệch hướng.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Chú ý – nếu bánh xe bên phải đi ngoài hàng đinh thì sẽ bị loại.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Sau khi đi qua hàng đinh, bạn thấy gương chiếu hậu ngang với góc bên trái thì đánh hết lái sang trái, đồng thời quan sát gương chiếu hậu và trả lái phù hợp để thành xe song song với vạch giới hạn và cách 30-40cm khi song song thì trả thẳng lái tiến đến góc vuông thứ 2.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Quan sát khi thấy gương chiếu hậu bên phải ngang với góc thứ 2, dánh hết lái sang phải và trả thẳng lái tiến ra khỏi hình.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Để có thể đánh hết lái và trả thẳng lái cho nhanh, trong quá trình học bạn nên tập thuần thục động tác….. quay tay! (xoay vô lăng).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Đặc biệt chú ý trong bài này <span style="color: #800000;"><strong>phải vê côn để xe đi thật chậm</strong></span> mới đánh lái kịp.</span></li> </ul><p> </p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 5- Qua ngã 4 có tín hiệu điều khiển giao thông.</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu phải chấp hành nghiêm tín hiệu giao thông, dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 0,5m, đi ngang ngã 4 trong thời gian 20s, nếu:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Đi qua ngã 4 khi đèn đỏ bị trừ 10 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Dừng xe cách vạch hoặc quá vạch trên 0,5m bị trừ 5 điểm, chết máy mỗi lần trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Không bật xinhan trái qua ngã 4, xinhan phải khi qua ngã 4 rẽ phải bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Không thực hiện đúng quy trình bài thi bị trừ 5 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Tốc độ vòng quay quá 4000 vòng/ phút thì cứ 3s bị trừ 1 điểm.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 6 – Đi xe qua đường vòng quanh co (chữ S).</span></strong></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu giống bài 5 ( mỗi lần bánh xe chạm vạch trừ 5 điểm).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khác với bài 5, do chữ S là đường cong liên tục nên bạn phải điều chỉnh tay lái theo đường cong. Nguyên tắc lái xe ở đường cong “tiến bám lưng, lùi bám bụng” có nghĩa là: khi xe vào đường cua (ôm cua) nên căn theo phái đường cong dài hơn. Như vậy khi vào đường chữ S bạn cho xe bám sát lề bên phải, đánh lái sang trái cho xe đi nửa vòng cua đầu tiên sau đó lại bám sang lề đường bên trái, trả lái và đánh lái sang phải cho xe qua nốt nửa vòng cua còn lại.</span></li> </ul><p> </p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 7 – Ghép xe vào nơi đỗ. (Lùi vào nhà xe dọc)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu của bài này là trong vòng 2 phút bạn phải cho xe lùi được vào nơi đỗ ( Nhà xe), không chạm vạch và tiến ra khỏi nhả xe.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Các lỗi: </span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Mỗi lần bánh xe chạm vạch trừ 5 điểm ( Mỗi 2 giây)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Quá thời gian 2 phút trừ 5 điểm ( Mỗi 2 phút trừ 5 điểm)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Bánh xe không chạm được vạch kiểm tra cuối nhà xe bị loại ( Máy thông báo)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Không hạng xe bị loại ( Nhầm nhà xe hạng xe khác)</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> Khi bắt đầu rẽ vào khu vực nhà xe, bám sát lề đường bên trái cách khoảng (30cm – 50cm). Đi chậm( Số 1) khi ( vai người lái) đi ngang qua cửa nhà xe thì đánh hết lái về bên phải, tiếp tục cho xe tiến lên khi thấy thân xe có góc khoảng 40-45 độ so với đường ngang cửa nhà xe thì trả thẳng lái và dừng lại trước vạch giới hạn.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> Sau đó nhìn kiếng chiếu hậu bên trái quan sát phía sau( bánh xe, thân xe và góc nhà xe) – xem thế xe rồi vào số lùi, tùy theo thế xe “lơi” háy “dốc” mà ta đánh tay lái sang trái nhiều hay ít, điều chỉnh sau cho bánh xe sau khi lùi vào cách góc nhà xe khoảng 10-15 cm – khi bánh xe sắp đến góc nhà xe thì đánh nhiều lái sang trái cho xe lùi vào bên trong nhà xe – quan sát thấy thành xe, bánh xe song song với nhà xe và cách vạch giới hạn 20cm – 30cm thì trả thẳng lái và lùi vào cho đến khi bánh xe sau đè lên vạch thì dừng lại.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> Cài số 1 và tiến ra khỏi nhà xe. Lưu ý khi tiến ra, người phải ra khỏi cửa nhà xe hoặc hơn một chút nữa bạn hãy đánh lái rẽ sang phải để tránh trường hợp bánh sau chưa ra khỏi cửa nhà xe mà đã rẽ sẽ bị chèn vạch, trừ điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> Nếu lỡ lùi chưa chính xác, đuôi xe cách xa cửa nhà xe, có thể chèn lên vạch hoặc vỉa ba-toa, bạn cứ bình tĩnh về lại số 1, tiến về phía trước, đánh lái sao cho xe ở vào vị trí thẳng trước cửa nhà xe, sau đó vào số lùi để làm lại việc lùi vào nhà xe. (Gọi là lùi xe 2 đỏ)</span></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 8. Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;"> </span></strong><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu và thực hành của bài này giống bài 2.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 9. Tăng tốc, tăng số.</span></strong></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu của bài này là phải lên được số 2 và đạt tốc dộ trên 24kmh trước biển báo 20 màu xanh (biển báo tốc dộ tối thiểu phải đạt 20 km/h), sau đó lại phải về số 1 và giảm tốc dộ xuống dưới 20km/h.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Sau khi qua nơi giao nhau với đường sắt, bạn rẽ sang đường chuẩn bị tăng tốc. Chỉnh lái cho xe thẳng, giữ chắc tay lái, nhả hết côn, phanh. Qua biển “Tăng số, tăng tốc” (Bảng vuông) Nhấn ga để xe tăng tốc, rồi khẩn trương sang số 2, tiếp tục nhấn ga tiếp (nửa ga là đủ đạt tốc độ). Qua biển 20 màu xanh, nhả ga, rà phanh, cho xe đi chậm lại, thậm chí dừng hẳn, về số 1 từ từ để xe đi qua biển 20 màu trắng.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Chú ý là bạn không được cắt côn để xe trôi từ từ qua biển 20 màu trắng, vì yêu cầu ở đây là bạn phải đi qua biển này khi xe có gài số. Vì thế nếu bạn cắt côn làm bánh răng số không quay thì sẽ bị trừ 5 điểm.</span></li> </ul><p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 10. Ghép xe ngang - Đỗ xe song song.</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Ghép xe ngang vào nơi đỗ - đỗ xe song song là lùi xe vào nơi cần đỗ khi 2 đầu và 1 mặt bên đều bị khóa bởi vật cản hoặc những xe khác có chiều dài là 6,45m và rộng 2,2m. Có thể đối với người lái xe quen và thường xuyên thực hiện bài này thì cực kỳ dễ nhưng hiện bài này đang làm học viên chuẩn bị thi sát hạch lái xe bối rối và cảm giác lo lắng.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Bước 1. Cặp xe song song với bãi đỗ, cách xe đang đỗ 50-80cm, tiến xe tới khoảng 2/3 bãi đỗ ( hoặc căn mũi xe ngang vạch trên)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Bước 2. Đánh hết lái sang trái, tiến lên từ từ sao cho gương chiếu hậu bên trái + thành xe thẳng hàng 1 góc 45 độ so với bãi đỗ.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Bước 3. Lùi xe từ từ vào bãi cho tới khi gương chiếu hậu bên tay phải ngang với vạch giới hạn ngoài, đánh hết lái sang trái, lùi xe vô chuồng.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Bước 4. Khi bánh sau bên phải cán lên vạch ngang - trả thẳng lái, chỉnh xe ngay ngắn. Hoàn thành bài thi.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Đánh hết lái sang trái, tiến lên ra khỏi chuồng tới các bài thi tiếp theo.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Yêu cầu phải đạt được trong bài này:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">+ Không được đè vạch cảm ứng giới hạn trong bài thi.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">+ Không vượt quá 2 phút trong bài thi này</span><br /><span style="font-size: 12pt;">+ Giữ vòng tua máy không quá 4000 vòng/ phút</span><br /><span style="font-size: 12pt;">+ Không bị tắt máy trong quá trình thực hiện bài tập và tốc độ không quá 24km</span></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Bài 11. Kết thúc.</span></strong></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu của bài này là đi thẳng qua vạch kết thúc, trước đó phải bật đèn xi-nhan phải (với ý nghĩa là xe tấp vào lề đường bên phải, chuẩn bị dừng hoặc đỗ xe).</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Sau khi vòng qua ngã tư lần cuối cùng, bạn chỉnh xe cho thẳng và để xe đi từ từ về vạch xuất phát. Bật xi-nhan bên phải. Chú ý sau khi đã bật xi-nhan thì giữ thẳng tay lái, không đánh lái sang trái sẽ làm tắt đèn xi-nhan, mất điểm. Để cho chắc ăn, bạn có thể dừng ngón giữa táy trái giữ cần xi-nhan để không cho cầ này bật xuống, hoặc hơi đánh lái sang phải một chút.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">-Trong sân sát hạch, ngoài khu vực các bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp tình huống nguy hiểm; tình huống này sẽ gặp ngẫu nhiên, bất ngờ. Kể từ khi có tín hiệu tình huống nguy hiểm(tiếng loa báo tín hiệu nguy hiểm và đèn đỏ bật sáng) nếu không phanh dừng xe trong thời gian 3 giây bị trừ 10 điểm; khi hết báo hiệu tình huống nguy hiểm, nếu không ấn nút tắt tình huống nguy hiểm trên xe trong thời hạn 5 giây bị trừ 10 điểm; nếu không thực hiện được các thao tác trên bị trừ 10 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Khi điểm sát hạch dưới 80 điểm bị truất quyền sát hạch</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Quá 15 phút mà chưa xong kết thúc(Chưa hoàn thành các bài thi) thì cứ quá 3 giây bị trừ 10 điểm.</span></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 12pt; color: #ff0000;">TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Trong sân sát hạch, ngoài khu vực các bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp tình huống nguy hiểm, tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên, bất ngờ. Kể từ khi có tín hiệu tình huống nguy hiểm ( tiếng loa báo hiệu nguy hiểm và đèn đỏ bật sáng, nếu không phanh dừng xe trong thời gian 3 giây thì bị trừ 10 điểm, khi hết báo hiệu tình huống nguy hiểm, nếu không ấn nút tắt tình huống nguy hiểm trên xe trong thời gian 5 giây bị trừ 10 điểm, nếu không thực hiện thao tác trên bị trừ 10 điểm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Mục đích của bài này giúp học viên rèn luyện phản xạ nhanh chóng để đối phó với các tình huống nguy hiểm bất ngờ khi đi trên thực tế.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Cách xử lí tối ưu là bình tĩnh và thực hiện các thao tác một cách nhuần nhuyễn.</span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem <strong><a href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto/huong-dan-thi-sat-hach-sa-hinh-b2-bai-1-xuat-phat" target="_blank">Hướng dẫn cụ thể từng bài sa hình - Bài 1: Xuất Phát</a><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"><br /></a></strong></span></p></div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 05/23/2013 - 18:46</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">học lái xe ôtô b2</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-o-to-tai-tphcm" hreflang="vi">hoc lai xe o to tai tphcm</a></li> <li><a href="/tag/day-lai-xe-oto" hreflang="vi">dạy lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-thi-sat-hach-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài thi sát hạch lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-thi-sat-hach-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài thi sát hạch học lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-sa-hinh-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài sa hình học lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/11-bai-sa-hinh" hreflang="vi">11 bai sa hinh</a></li> <li><a href="/tag/11-bai-sa-hinh-b2" hreflang="vi">11 bai sa hinh b2</a></li> </ul> </div> Thu, 23 May 2013 17:46:37 +0000 rootmp 889 at https://daylaixeoto.edu.vn Hướng dẫn thi sát hạch sa hình học lái xe ô tô B2 - Bài 1: Xuất Phát https://daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto/huong-dan-thi-sat-hach-sa-hinh-b2-bai-1-xuat-phat <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Hướng dẫn thi sát hạch sa hình học lái xe ô tô B2 - Bài 1: Xuất Phát</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><img class="img-border" style="float: right;" alt="thi sat hach lai xe b2 - bai 1" src="https://lh3.googleusercontent.com/-dZgM-HmdJqk/UaN0z51gbuI/AAAAAAAAAe0/tcgwh_ML474/s220-no/Start21.jpg" height="220" width="220" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các bước thực hiện bài thi :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Thắt dây an toàn.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Nổ máy và tiến vào vị trí trước vạch xuất phát</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát), bật đèn xi nhan trái, lái xe xuất phát bắt đầu bài thi.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tắt xi nhan trái ở khoảng cách 5m sau khi vượt qua vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt).</span></li> </ol></div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">CN, 08/26/2012 - 20:20</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Yêu cầu:</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Thắt dây an toàn trước khi xuất phát.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Khởi hành nhẹ nhành, không bị rung giật, tắt máy trong thời gian 20 giây.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Bật đèn xi nhan trái trước khi xuất phát.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát (đèn xanh sau xe tắt).</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe đúng quy tắc giao thông đường bộ cơ bản.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Tốc độ xe chạy không quá 24km/h (đối với hạng B, D) và 20km/h (hạng C,E).</span></li> </ol><p><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Các lỗi bị trừ điểm :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Không thắt dây an toàn, bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Không bật đèn xi nhan trái khi xuất phát trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Không tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt), trừ 5 điểm</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Không bật và tắt đèn xi nhan trái kịp thời, bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Quá 20 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe đã bật sáng) mà vẫn không đi qua vạch xuất phát, bị trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Để xe chết máy, bị trừ 5 điểm/1 lần.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, trừ 5 điểm.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Lái xe vượt tốc độ quy định, trừ 5 điểm.</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Bị loại khỏi trường thi khi :</strong></span></p> <ol><li><span style="font-size: 12pt;">Quá 10 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) mà xe vẫn chưa vượt vạch xuất phát.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn: bị truất quyền thi.</span></li> </ol><p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video hướng dẫn &gt;&gt;&gt; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XOkWou9_Kzg" target="_blank">link youtube</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="http://www.youtube.com/v/XOkWou9_Kzg?hl=vi_VN&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" height="360" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XOkWou9_Kzg?hl=vi_VN&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p> </p> <p> </p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<strong><a href="sa-hinh-b2-bai-2-dung-xe-nhuong-duong-cho-nguoi-di-bo" target="_blank"> Bài 2 - Dừng xe nhường đường cho người đi bộ</a><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"><br /></a></strong></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">học lái xe ôtô b2</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto" hreflang="vi">học lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/10-bai-sa-hinh-hoc-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">10 bài sa hình học lái xe ô tô b2</a></li> </ul> </div> Sun, 26 Aug 2012 19:20:54 +0000 rootmp 1146 at https://daylaixeoto.edu.vn