150 câu hỏi thi bằng lái xe máy https://daylaixeoto.edu.vn/ vi 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy - Phần 4: Câu 91- 120 https://daylaixeoto.edu.vn/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-4-cau-91-120 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy - Phần 4: Câu 91- 120</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Tài liệu</span><strong><span style="font-size: 12pt;"> <span style="color: #000000; line-height: 18px;">150 C</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">âu H</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ỏi Thi B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 P.4</span></span></strong></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Phần 4: từ câu 91 đến câu 120.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Câu trả lời in đậm là đáp án đúng, các từ khoá được đổ màu, in nghiêng cho dễ nhận biết.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T2, 01/18/2016 - 23:15</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Câu 91-105:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=51]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong><strong>Câu 116-120:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=52]</span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-5-cau-121-150"><strong> 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 P5 - Câu 121-150 </strong><span style="background-color: #ffff00;">tại đây</span></a><strong><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"><br /></a></strong></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> </span></span></p> <p><a href="thi-thu-bang-lai-xe-a1-truc-tuyen"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="thi-thu-ly-thuyet-lai-xe" src="/images/hoc-lai-xe-oto/thi-thu-ly-thuyet-lai-xe.gif" height="26" width="376" /></span></span></a></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên thấy <strong>tài liệu 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1</strong></span><span style="color: #000000; line-height: 18px;"><strong> </strong>hữu ích, vui lòng<strong><span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ffff00;"> SHARE</span> <span style="color: #000000;">và</span> <span style="background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-a1" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1</a></li> </ul> </div> Mon, 18 Jan 2016 23:15:51 +0000 rootmp 1085 at https://daylaixeoto.edu.vn 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy - Phần 5: Câu 121- 150 https://daylaixeoto.edu.vn/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-5-cau-121-150 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy - Phần 5: Câu 121- 150</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Tài liệu<strong> <span style="color: #000000; line-height: 18px;">150 C</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">âu H</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ỏi Thi B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1</span></strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1" target="_blank"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Mẹo thi bằng lái xe máy xem <span style="background-color: #ffff00;">tại đây</span></span></a></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Hướng dẫn các phương pháp giải Sa Hình</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" target="_blank"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Xem tại đây</span></a></span><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" target="_blank"> </a></span></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Phần 5: từ câu 121 đến câu 150.</strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T2, 01/18/2016 - 23:15</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Câu 121-135:</strong></span></p> <p>[widgetkit id=53]</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong><strong>Câu 136-150:</strong></span></p> <p>[widgetkit id=54]</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Hướng dẫn Bài thi thực hành chạy sa hình<a href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1" target="_blank"><strong> thi bằng lái xe máy tại tphcm </strong></a></span><strong style="color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="background-color: #ffff00;"><a href="http://www.thisathach.daylaixeoto.edu.vn/" target="_blank">tại đây</a></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"><a href="http://www.thisathach.daylaixeoto.edu.vn/" target="_blank">Thi bằng lái xe máy trực tuyến 150 câu <span style="background-color: #ffff00;">tại đây</span></a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên thấy 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng<strong><span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ffff00;"> SHARE</span> <span style="color: #000000;">và</span> <span style="background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-a1" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1</a></li> </ul> </div> Mon, 18 Jan 2016 23:15:51 +0000 rootmp 1086 at https://daylaixeoto.edu.vn 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy - Phần 3: Câu 61- 90 https://daylaixeoto.edu.vn/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-3-cau-61-90 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy - Phần 3: Câu 61- 90</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Tài liệu</span><strong><span style="font-size: 12pt;"> <span style="color: #000000; line-height: 18px;">150 C</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">âu H</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ỏi Thi B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 P.3</span></span></strong></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Phần 3: từ câu 61 đến câu 90.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;">Câu trả lời in đậm là đáp án đúng, các từ khoá được đổ màu, in nghiêng cho dễ nhận biết.</span></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T2, 01/18/2016 - 23:15</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p> <strong>Câu 60-75:</strong></p> <p>[widgetkit id=49]</p> <p><strong>Câu 76-90:</strong></p> <p>[widgetkit id=50]</p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;"> </span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;"> </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<strong> <a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-4-cau-91-120">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 P.4  - Câu 91-120 </a></strong><a href="#" id="__mce_tmp">tại đây</a></span></p> <p><a href="thi-thu-bang-lai-xe-a1-truc-tuyen" target="_blank"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span><img alt="thi-thu-ly-thuyet-lai-xe" height="29" src="/images/hoc-lai-xe-oto/thi-thu-ly-thuyet-lai-xe.gif" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="419" /></span></span></a></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên thấy <em><strong>bộ đề 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1</strong></em></span><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng<strong><span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ffff00;"> SHARE</span> <span style="color: #000000;">và</span> <span style="background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-may-a1" hreflang="vi">thi bằng lái xe máy a1</a></li> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-a1" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1</a></li> </ul> </div> Mon, 18 Jan 2016 23:15:36 +0000 rootmp 1084 at https://daylaixeoto.edu.vn 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy - Phần 2: Câu 31- 60 https://daylaixeoto.edu.vn/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-2-cau-31-60 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy - Phần 2: Câu 31- 60</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Tài liệu<strong> <span style="color: #000000; line-height: 18px;">150 C</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">âu H</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ỏi Thi B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1</span><br /></strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1" target="_blank">Mẹo thi bằng lái xe máy xem <span style="background-color: #ffff00;">tại đây</span></a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Phần 2: Từ câu 31 đến câu 60.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;">Câu trả lời in đậm là đáp án đúng, các từ khoá được đổ màu, in nghiêng cho dễ nhận biết.</span></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T2, 01/18/2016 - 23:14</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p> <strong>Câu 31- 45:</strong></p> <p>[widgetkit id=47]</p> <p><strong>Câu 46- 60:</strong></p> <p>[widgetkit id=48]</p> <p> </p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt; Xem <strong><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-3-cau-61-90">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 p3 - Câu 61-90</a><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"><br /></a></strong></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;"> </span></p> <p><a href="thi-thu-bang-lai-xe-a1-truc-tuyen"><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="thi-thu-ly-thuyet-lai-xe" src="/images/hoc-lai-xe-oto/thi-thu-ly-thuyet-lai-xe.gif" height="32" width="462" /></span></span></a></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"><strong><a href="thi-thu-ly-thuyet-online" target="_blank"> </a></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên thấy bộ tài liệu <em><strong>150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1</strong></em></span><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng<strong><span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ffff00;"> SHARE</span> <span style="color: #000000;">và</span> <span style="background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-a1" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1</a></li> </ul> </div> Mon, 18 Jan 2016 23:14:36 +0000 rootmp 1083 at https://daylaixeoto.edu.vn 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy - Phần 1: Câu 01- 30 https://daylaixeoto.edu.vn/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-1-cau-01-30 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy - Phần 1: Câu 01- 30</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Tài liệu<strong> <span style="color: #000000; line-height: 18px;">150 C</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">âu H</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ỏi Thi B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1</span></strong></span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Phần 1: Từ câu 01 đến câu 30.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;">Câu trả lời in đậm là đáp án đúng, các từ khoá được đổ màu, in nghiêng cho dễ nhận biết.</span></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T2, 01/18/2016 - 22:23</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p> <strong>Câu 01-15:</strong></p> <p>[widgetkit id=45]</p> <p><strong> </strong><strong>Câu 16-30:</strong></p> <p>[widgetkit id=46]</p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;"> </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;Xem <a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-2-cau-31-60">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 phần 2 - Câu 31-60</a></strong></span></p> <p><a href="thi-thu-bang-lai-xe-a1-truc-tuyen"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"><img alt="thi-thu-ly-thuyet-lai-xe" height="31" src="/images/hoc-lai-xe-oto/thi-thu-ly-thuyet-lai-xe.gif" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="448" /></span></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo: <a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt; link youtube</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/3WYM2imQ-eg?version=3?version=3" height="240" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/3WYM2imQ-eg?version=3?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên thấy <em><strong>150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1</strong></em></span><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng<strong><span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ffff00;"> SHARE</span> <span style="color: #000000;">và</span> <span style="background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-may-a1" hreflang="vi">thi bằng lái xe máy a1</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-may-tphcm-o-dau" hreflang="vi">thi bằng lái xe máy tphcm ở đâu</a></li> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-a1" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1</a></li> </ul> </div> Mon, 18 Jan 2016 22:23:04 +0000 rootmp 1082 at https://daylaixeoto.edu.vn Các Câu Mất Điểm Khi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Năm 2020 https://daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/cac-cau-thuong-mat-diem-cua-bo-de-150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-a1 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Các Câu Mất Điểm Khi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Năm 2020</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Tổng hợp 10 câu hỏi trích từ bộ đề <strong>150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1</strong> mà các học viên thường xuyên mất điểm, phương pháp tốt nhất là  các bạn lưu ý, đọc thật kĩ câu hỏi cũng như đáp án trả lời</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 11/01/2014 - 04:32</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 1</strong>- Xem nội dung tại <a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-1-cau-01-30" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;">câu 01</span></span></a></span><br /><span style="font-size: 12pt;">Mới đọc qua nhiều bạn chọn ngay đáp án 3 và....trật lấc, đơn giản vì câu hỏi về khái niệm "đường bộ" , nghĩa là đường có thể đi lại trên bộ - không bao gồm công trình phụ trợ khác - như biển báo, cột km, đèn giao thông.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Đáp án đúng của câu hỏi này là phải <strong>chọn cả đáp án 1 và 2.</strong></span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 2</strong>: <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-1-cau-01-30" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu 11</span>:</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Đáp án đúng phải chọn là cả 1 và 2, “phương tiện <strong>THAM GIA</strong> Giao Thông” bao gồm cả xe máy chuyên dùng (các loại xe có gắn động cơ, thực hiện cho một mục đích riêng biệt nào đó như xe máy xúc, máy ủi, xe cắt tỉa cây xanh…)</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 3:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-1-cau-01-30" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu 09</span>:</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Lúc này câu hỏi chỉ là “ Phương tiện Giao Thông”: Chỉ bao gồm xe thô sơ và xe cơ giới, <strong>KHÔNG</strong> bao gồm xe máy chuyên dùng ( không ai lấy xe máy ủi, máy xúc, xe tỉa cây xanh... để chở người, chở hàng - xe máy chuyên dùng <strong>không</strong> phải là phương tiện Giao Thông) nên đáp án đúng là 1.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 4:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại <a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-2-cau-31-60" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;">c</span></span></a></span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-2-cau-31-60" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;">âu 40:</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">“phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn ở nơi cho phép” đáp án 2</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 5:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-2-cau-31-60" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;">câu <span style="background-color: #ffff00;">45</span>.</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chọn cả đáp án 2 và đáp án 3 “giảm tốc độ, nhường đường, quan sát”</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 6: </strong><span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-2-cau-31-60" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu</span> 56:</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đáp án 3: “<span style="color: #800000;"><strong>nhỏ</strong></span> hơn 70km/h”</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 7:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-3-cau-61-90" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu 57</span>. </span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đáp án 1:  “xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe thô sơ phải bật đèn.., </span><strong><span style="color: #800000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định</span> </span></strong><span style="font-size: 12pt;">”</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 8:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-4-cau-91-120" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu 7</span>2.</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đáp án 2: “nội thành phố, nội thị xã,bắt đầu khu đông dân cư…”</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 9:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-5-cau-121-150" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu 105</span>.</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chọn cả đáp án 1 và đáp án 2</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Biển <strong>cấm rẽ trái</strong> thì sẽ <strong>cấm quay xe. </strong>Bạn không thể thực hiện hành vi quay xe nếu không thực hiện hành vi rẽ.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 10:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu 127</span>:</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đáp án 1: Cả ba hướng. (hướng số 2 là biển cấm xe mô tô, <span style="color: #800000;"><strong>ở đây hỏi là xe gắn máy</strong></span> nên không chịu tác dụng của biển cấm mô tô)</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Xe gắn máy là những xe có dung tích xilanh dưới 50cm3, ví dụ như các dòng xe cup 79, 80, 81, chaly..., bằng chứng là các bạn trên 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi được điều khiển xe gắn máy, còn mô tô là những xe có dung tích xi lanh trên 50cm3, trong đó phân ra mô tô thường - chúng ta hay nhầm lẫn gọi là xe gắn máy - có dung tích xi lanh dưới 175cm3, sử dụng <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-gan-may-a1"><strong>bằng lái xe hạng A1</strong></a>, còn xe <strong>mô tô phân khối lớn</strong> - có dung tích xi lanh trên 175cm3, sử dụng <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-mo-to-a2"><strong>bằng lái xe A2</strong></a><a href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" target="_blank"><strong>.</strong></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Xem <strong><span style="color: #000000; line-height: 20px;">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2 </span></strong><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #000000; line-height: 20px; background-color: #ffff00;">tại đây</span></span></a></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/3WYM2imQ-eg?version=3?version=3" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/3WYM2imQ-eg?version=3?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">----------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Trung tâm dạy lái xe An Toàn - địa chỉ <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/"><strong>đào tạo lái xe</strong></a> các hạng, nơi tổ chức <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-gan-may-a1"><strong>thi bằng lái xe máy tại tphcm</strong></a> tốt nhất, uy tín nhất</span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-may-a1" hreflang="vi">thi bằng lái xe máy a1</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">mẹo học lý thuyết lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">mẹo thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-a1" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1</a></li> </ul> </div> Sat, 01 Nov 2014 04:32:06 +0000 rootmp 1024 at https://daylaixeoto.edu.vn