thi sát hạnh https://daylaixeoto.edu.vn/ vi 450 Câu Hỏi Lý Thuyết Lái Xe - Phần 6 https://daylaixeoto.edu.vn/450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-b2-moi-nhat-phan-6 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">450 Câu Hỏi Lý Thuyết Lái Xe - Phần 6</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Tài liệu 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ - Dùng cho học viên học sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô các hạng.</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">H</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ướng dẫn phương pháp học <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bộ <strong>450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</strong> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="thi-thu-ly-thuyet-online" target="_blank"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Xem tại đây</span></a></strong></span></span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br /></span></span></span></strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Hướng dẫn các phương pháp giải Sa Hình</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Xem tại đây</span></a></span><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"> </a></span></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Phần 6: từ câu 151 đến câu 180.</strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 06/29/2016 - 10:39</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Câu 151- 165:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=18]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong><strong>Câu 166-180:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=17]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Hướng dẫn <strong>10 bài thi sát hạch sa hình</strong> <a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-bang-b2" target="_blank"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">học lái xe ô tô B2</strong></a> </span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank">Xem tại đây</a></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank"> </a></span></span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên cảm nhận <a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto/450-cau-hoi-phan-1-cau-1-30" target="_blank"><strong>450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</strong></a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #800000;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"> SHARE</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;">và</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">450 câu hoi luat giao thong duong bo</a></li> </ul> </div> Wed, 29 Jun 2016 09:39:21 +0000 rootmp 1174 at https://daylaixeoto.edu.vn 450 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Có Đáp Án - Phần 3: Câu 61- 90 https://daylaixeoto.edu.vn/450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-moi-nhat-phan-3 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">450 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Có Đáp Án - Phần 3: Câu 61- 90</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Tài liệu 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ - 450 câu hỏi sát hạch lái xe có đáp án</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Dùng cho học viên học sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô các hạng, chúc quý học viên học tốt và luôn lái xe an toàn.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Phần 3: từ câu 61 đến câu 90.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 06/29/2016 - 10:34</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Câu 61 - 75:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=11]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong><strong> </strong><strong>Câu 76 - 90:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=12]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-4"><strong> <strong style="font-size: 16px; color: #000000;">450 câu hỏi sát hạch lái xe có đáp án phần 4 - từ câu 91-120 </strong></strong>tại đây</a><strong><br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên cảm nhận <strong>450 câu hỏi sát hạch lái xe có đáp án</strong></span><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng chia sẻ nội dung này để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">450 câu hoi luat giao thong duong bo</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> </ul> </div> Wed, 29 Jun 2016 09:34:00 +0000 rootmp 1172 at https://daylaixeoto.edu.vn 450 Câu - Phần 6: Câu 151-180 mới cập nhật https://daylaixeoto.edu.vn/450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto/450-cau-phan-6-cau-151-180 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">450 Câu - Phần 6: Câu 151-180 mới cập nhật</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Tài liệu 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ - Dùng cho học viên học sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô các hạng.</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">H</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ướng dẫn phương pháp học <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bộ <strong>450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</strong> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="thi-thu-ly-thuyet-online" target="_blank"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Xem tại đây</span></a></strong></span></span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br /></span></span></span></strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Hướng dẫn các phương pháp giải Sa Hình</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Xem tại đây</span></a></span><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"> </a></span></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Phần 6: từ câu 151 đến câu 180.</strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 06/29/2016 - 10:28</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Câu 151- 165:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=18]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong><strong>Câu 166-180:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=17]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Hướng dẫn <strong>10 bài thi sát hạch sa hình</strong> <a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-bang-b2" target="_blank"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">học lái xe ô tô B2</strong></a> </span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank">Xem tại đây</a></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên cảm nhận <a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto/450-cau-hoi-phan-1-cau-1-30" target="_blank"><strong>450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</strong></a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #800000;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"> SHARE</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;">và</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">450 câu hoi luat giao thong duong bo</a></li> </ul> </div> Wed, 29 Jun 2016 09:28:00 +0000 rootmp 1170 at https://daylaixeoto.edu.vn 450 Câu - Phần 6: Câu 151-180 https://daylaixeoto.edu.vn/450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto/450-cau-phan-6-cau-151-180 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">450 Câu - Phần 6: Câu 151-180</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Tài liệu 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ - Dùng cho học viên học sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô các hạng.</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">H</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ướng dẫn phương pháp học <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bộ <strong>450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</strong> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="thi-thu-ly-thuyet-online" target="_blank"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Xem tại đây</span></a></strong></span></span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br /></span></span></span></strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Hướng dẫn các phương pháp giải Sa Hình</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Xem tại đây</span></a></span><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"> </a></span></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Phần 6: từ câu 151 đến câu 180.</strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 06/29/2016 - 10:25</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Câu 151- 165:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=18]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong><strong>Câu 166-180:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=17]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Hướng dẫn <strong>10 bài thi sát hạch sa hình</strong> <a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-bang-b2" target="_blank"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">học lái xe ô tô B2</strong></a> </span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank">Xem tại đây</a></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank"> </a></span></span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên cảm nhận <a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto/450-cau-hoi-phan-1-cau-1-30" target="_blank"><strong>450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</strong></a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #800000;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"> SHARE</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;">và</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">học lái xe ôtô b2</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-o-to" hreflang="vi">hoc lai xe o to</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> </ul> </div> Wed, 29 Jun 2016 09:25:03 +0000 rootmp 1168 at https://daylaixeoto.edu.vn 450 Câu - Phần 3: Câu 61- 90 https://daylaixeoto.edu.vn/450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-3 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">450 Câu - Phần 3: Câu 61- 90</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Tài liệu 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ - Dùng cho học viên học sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô các hạng.</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">H</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ướng dẫn phương pháp học <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bộ <strong>450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</strong>  <span style="background-color: #ffff00;"><strong><a href="thi-thu-ly-thuyet-online" target="_blank">Xem tại đây</a></strong></span></span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br /></span></span></span></strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Hướng dẫn các phương pháp giải Sa Hình</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Xem tại đây</span></a></span><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"> </a></span></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Phần 3: từ câu 61 đến câu 90.</strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 06/29/2016 - 09:41</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Câu 61 - 75:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=11]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong><strong> </strong><strong>Câu 76 - 90:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=12]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Hướng dẫn 10 bài thi sát hạch sa hình <a href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-bang-b2" target="_blank"><strong>học lái xe ô tô B2</strong></a> </span><strong style="color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="background-color: #ffff00;"><a href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank">Xem tại đây</a></span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên cảm nhận <strong><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto/450-cau-hoi-phan-15-cau-421-450" target="_blank">450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</a></strong></span><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng<strong><span style="color: #800000;"> <span style="background-color: #ffff00;">SHARE</span> <span style="color: #000000;">và</span> <span style="background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">450 câu hoi luat giao thong duong bo</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> </ul> </div> Wed, 29 Jun 2016 08:41:19 +0000 rootmp 1166 at https://daylaixeoto.edu.vn Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Phần Sa Hình https://daylaixeoto.edu.vn/meo-thi-bang-lai-xe-may-hang-a1-phan-sa-hinh <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Phần Sa Hình</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Phần Sa Hình</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Các câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 phần sa hình gồm 5 câu - thuộc loại câu <em><strong>dễ lấy điểm nhất</strong></em> nên chúng tôi soạn <em><strong>mẹo thi bằng lái xe máy A1 phần sa hình</strong></em> để hỗ trợ các bạn đạt điểm tối đa phần này.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/16/2016 - 00:28</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><br /><span style="font-size: 12pt;">Áp dụng các nguyên tắc sau đây:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">1. Xe đã vào <span style="color: #ff0000;"><strong>GIAO</strong></span> lộ - Xe bất kì đã vô trong giao lộ sẽ được đi trước</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-1" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-1.jpg" height="389" width="650" /></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">2. <span style="color: #ff0000;"><strong>XE</strong></span> ưu tiên - thứ tự Hoả - Sự - Công - Thương</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-2" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-2.jpg" height="390" width="650" /><br /><span style="font-size: 12pt;">3. <span style="color: #ff0000;"><strong>ĐƯỜNG</strong></span> ưu tiên - xe nằm trên đường ưu tiên đi trước</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-3" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-3.jpg" height="387" width="650" /><br /><span style="font-size: 12pt;">4. Tay <strong><span style="color: #ff0000;">PHẢI</span> </strong>không vướng - tại ngã 4 không có biển báo, không có đèn tín hiệu- quyền ưu tiên thuộc về xe nào trống bên tay phải (tuy nhiên khi đã vô vòng xuyến thì lại nhường cho bên tay trái</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-6" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-6.jpg" height="391" width="650" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-5" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-5.jpg" height="387" width="650" /><br /><span style="font-size: 12pt;">5. <span style="color: #ff0000;"><strong>HƯỚNG</strong></span> rẽ ưu tiên - xe nào có đoạn đường tới đích ngắn nhất sẽ được ưu tiên đầu: xe rẽ phải - xe đi thẳng - xe rẽ trái</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-7" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-7.jpg" height="387" width="650" /></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Để cho dễ nhớ - tôi sử dụng câu <span style="color: #ff0000;"><strong>"GIAO XE ĐƯỜNG PHẢI HƯỚNG"</strong></span>, anh chị học viên áp dụng theo nguyên tắc từ trên xuống dưới chắc chắn sẽ vượt qua các câu hỏi sa hình rất dễ dàng.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">* Một vài trường hợp nên sử dụng <em><strong>mẹo thi bang lai xe may a1</strong></em>:</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-8" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-8.jpg" height="489" width="650" /></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đối với dạng câu hỏi sa hình này - các bạn <strong><span style="color: #ff0000;">luôn luôn xét xe con đầu tiên</span></strong>: Có 2 trường hợp</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Nếu câu hỏi "xe nào vi phạm" - <strong>xe con đi đúng</strong> - <span style="color: #ff0000;">l<strong>oại ngay</strong></span> đáp án <strong>có xe con</strong> - lấy đáp án còn lại</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Nếu câu hỏi “Xe nào vi chấp hành đúng quy tắc giao thông” - <strong>xe con đi đúng</strong> - <strong><span style="color: #ff0000;">loại</span></strong> đáp án không có xe con</span></p> <p><em><strong><span style="font-size: 12pt;">Ví dụ như câu bên trên: Hỏi ....."xe nào vi phạm"...</span></strong></em></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt;">Xét xe con</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> - Nằm trên làn đường cho rẽ phải (để ý mũi tên màu trắng chỉ hướng đi trên mặt đường đằng sau đuôi xe)</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Đèn đang xanh</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Xe con đang rẽ phải</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">-&gt;<strong>xe con đi đúng luật</strong> - mà câu hỏi " xe nào vi phạm" - <strong>bỏ ngay</strong> được đáp án số 1 và số 3- chỉ còn đáp án 2 - Xe tải</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-9" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-9.jpg" height="462" width="616" /></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Dạng câu hỏi này - <span style="color: #ff0000;"><strong>chọn ngay</strong></span> đáp án có "<strong>xe con (E)</strong>" - bộ đề thi chỉ có 2 câu dạng này thôi.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo: <a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt; link youtube</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="https://www.youtube.com/v/Wmxlu6nBnFs?version=3?version=3" type="application/x-shockwave-flash" height="240" width="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/Wmxlu6nBnFs?version=3?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: 18pt;">N</span></strong></span>hư vậy là chúng ta đã đi với nhau qua hết toàn bộ <em><strong>mẹo thi bằng lái xe máy A1</strong></em> rất dễ học, dễ nhớ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tôi chúc các bạn học - thi đạt kết quả tốt và đặc biệt luôn lái xe an toàn</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Mọi thắc mắc hoặc đóng góp các bạn bình luận trên <strong><a href="http://www.facebook.daylaixeoto.edu.vn/" target="_blank">Page facebook của trường</a></strong> hoặc qua email  - tranthang603@gmail.com</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tôi cảm ơn và trân trọng mọi đóng góp xây dựng của các bạn</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">-----------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Trường dạy lái xe Trường An chúc các bạn có một thời gian học vui vẻ và tiếp thu tốt các kiến thức của <strong>mẹo thi  bằng lái xe máy A1 - mô tô A2</strong>, nếu thấy tài liệu này hữu ích, vui lòng <strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;">Share </span></strong><span style="color: #333333; background-color: #ffffff;">và</span><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"> like</span></strong> website như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">mẹo thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-co-kho-khong" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 co kho khong</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-online" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 online</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-tren-may-tinh" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 tren may tinh</a></li> </ul> </div> Wed, 15 Jun 2016 23:28:20 +0000 rootmp 1128 at https://daylaixeoto.edu.vn Có Bằng B2 Thi A2 Có Được Miễn Thi Lý Thuyết Hay Không? https://daylaixeoto.edu.vn/co-bang-b2-thi-a2-co-duoc-mien-thi-ly-thuyet-hay-khong <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Có Bằng B2 Thi A2 Có Được Miễn Thi Lý Thuyết Hay Không?</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Có bằng B2 thi A2</strong> có được miễn thi lý thuyết hay không?</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Đây có lẽ là câu hỏi khá phổ biến khi các học viên tìm hiểu điều kiện để <a href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" target="_blank"><em><strong>thi bằng a2</strong></em></a>, vì 1 phần không nhỏ học viên có nhu cầu <strong>thi bằng lái a2 tại tphcm</strong> đã có bằng lái xe ô tô B2, thậm chí là C, D, E.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 05/21/2016 - 03:27</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><br /><span style="font-size: 12pt;">Theo Quy định của Tổng cục đường bộ - với trường hợp có bằng lái xe các hạng lớn hơn thì mặc nhiên được miễn thi lý thuyết của hạng bằng nhỏ hơn, hiểu đơn giản là nếu bạn <em><strong>có bằng lái xe ô tô B2 và muốn thi A2</strong></em> bạn sẽ được miễn thi lý thuyết.<img alt="co-bang-b2-thi-a2" height="135" src="/images/hoc-lai-xe-oto/co-bang-b2-thi-a2.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="611" /></span><br /><span style="font-size: 12pt;">Tuy nhiên, quy định của Bộ GTVT nếu có B2 chỉ miễn thi lý thuyết cho hạng A1 mà thôi.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Vì văn bản của Bộ cao hơn văn bản của Tổng cục nên lấy theo Bộ GTVT, người có bằng lái ô to B2 chỉ được miễn cho hạng A1 mà thôi, còn khi đăng kí thi bằng a2 vẫn phải thi lý thuyết bình thường.</span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;Xem <a href="dieu-kien-thi-bang-lai-xe-a2" target="_blank">điều kiện thi bằng lái xe mô tô A2</a> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Vậy nên mới nảy sinh vấn đề, đó là khi người có bằng lái ô tô B2 khi tham gia thi bằng A2, phải sau 3-4 tuần mới cấp được bằng mới, lý do vì phần mềm in GPLX và dữ liệu trên bằng do Tổng cục đường bộ quản lí, được cài đặt theo quy định của TCĐB – có GPLX ô tô được miễn thi LT với hạng A2 – nhưng thực tế làm việc phải tuân theo Văn bản quy định của Bộ GTVT. Dẫn đến các trường hợp này phải cập nhật thông tin thủ công, không đưa lên phần mềm tự động được, dẫn đến việc mất từ 3-4 tuần sau khi thi mới có bằng và 2 -3 tháng mới cập nhật thông tin trên dữ liệu của TCĐB.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/gMdUX0dL_ps?version=3?version=3" height="360" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/gMdUX0dL_ps?version=3?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><a href="trung-tam-dao-tao-lai-xe-truong-an" target="_blank"><em>Trường dạy lái xe</em></a> An Toàn, nơi <strong><a href="trung-tam-dao-tao-lai-xe-truong-an" target="_blank">đào tạo lái xe ô tô</a></strong> các hạng, tổ chức <em><strong><a href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1" target="_blank">thi bằng lái xe máy A1</a></strong></em>, mở khoá <em><strong><a href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" target="_blank">thi bằng lái mô tô A2</a></strong></em> uy tín, chất lượng tại tphcm.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chúc quý học viên có một khoá học vui vẻ và luôn lái xe an toàn.</span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">mẹo thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-co-kho-khong" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 co kho khong</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-online" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 online</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-tren-may-tinh" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 tren may tinh</a></li> <li><a href="/tag/thi-a2-ma-co-b2-roi" hreflang="vi">thi a2 mà có b2 rồi</a></li> <li><a href="/tag/b2-roi-muon-thi-bang-a2" hreflang="vi">b2 rồi muốn thi bằng a2</a></li> <li><a href="/tag/co-bang-b2-thi-a2" hreflang="vi">có bằng b2 thi a2</a></li> </ul> </div> Sat, 21 May 2016 02:27:36 +0000 rootmp 1111 at https://daylaixeoto.edu.vn Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2 Năm 2020 - Phần Biển Báo https://daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-mo-to-a2-phan-2 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2 Năm 2020 - Phần Biển Báo</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2 mới nhất năm 2020 - Phần Biển Báo</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Sau khi đã tiếp thu được phần lớn kiến thức  <em><strong>mẹo thi bằng lái xe máy A1 - mô tô A2</strong></em> ở phần 1, các bạn đã nắm trong tay khoảng 8 điểm, nhiệm vụ còn lại là cố gắng đạt thêm 8 điểm nữa của phần kiến thức về luật GTĐB được sắp xếp từ câu 01-80, và mỗi đề thi sẽ lấy 10 câu hỏi riêng về phần này.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T6, 05/13/2016 - 02:17</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="font-size: 13px;"><strong style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">II. Mẹo thi bằng lái xe máy  - </span></strong><span style="font-size: 12pt;">phần biển báo:</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Để nắm vững 5 hệ thống biển báo cơ bản, người học cần đọc kĩ các chú thích bên dưới và cố gắng quan sát trong thực tế di chuyển hàng ngày.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Tuy nhiên cần chú ý những biển đặc biệt sau:</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Trong hệ thống biển <strong style="font-size: 16px;">báo hiệu nguy hiểm, </strong>lưu ý những biển:</span></h2> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 81" height="310" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_81.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="413" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 1: " <strong style="font-size: 16px;">Nhường đường cho người đi bộ</strong>" - khi gặp biển này các phương tiện phải giảm tốc độ, ưu tiên cho người đi bộ qua đường (mấy biển này gặp ở trước các cổng trường, bệnh viện, công viên....nơi có nhiều người đi bộ sang đường mà không có đèn báo hiệu.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 2: " <strong style="font-size: 16px;">Cấm người đi bộ</strong>" - gặp biển này người đi bộ không được đi vào, thường gặp như trên đường cao tốc.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 3: " <strong style="font-size: 16px;">Đường dành cho người đi bộ</strong>", đường này chỉ có người đi bộ được sử dụng, mọi phương tiện khác không được đi vào, ví dụ như phố đi bộ Nguyễn Huệ tại trung tâm Q.1 ở Tphcm chẳng hạn.</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 82" height="330" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_82.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="440" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Đối với câu này, nhiều bạn lơ ngơ chọn đáp án 4 - Biển 1 và 2 - trậc lấc - vì biển số 3 như giải thích ở trên - là đường dành riêng cho người đi bộ, các phương tiện khác có được đi vô đâu mà nhường, các bạn tự tìm đáp án đúng nhé.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Tiếp theo cần phải nắm thật kĩ nội dung nhóm biển báo nguy hiểm này nữa, vì trong bộ đề <em style="font-size: 16px;"><strong style="font-size: 16px;">thi bằng lái a1</strong></em>, các câu hỏi liên quan tới nhóm biển này có tới 11 câu - trong đề thi chắc chắn sẽ có ít nhất 2 câu:</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 90" height="307" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_90.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="445" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 1: "<strong style="font-size: 16px;">Giao nhau với đường không ưu tiên</strong>" - bạn đang đi trên đường chính - mũi tên nét lớn - giao nhau với đường phụ - gạch ngang nét nhỏ - xe của bạn đang nằm trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau. Thường gặp khi bạn đang đi trên đường lớn - gặp ngã 3, ngã 4 giao với đường hẻm nhỏ.</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 2: "<strong style="font-size: 16px;">Giao nhau với đường ưu tiên</strong>" khi bạn gặp biển này thì bạn phải chủ động nhường đường qua nơi giao nhau. Trong thực tế bạn sẽ gặp biển này khi đi từ đường hẻm, đường nhỏ ra gặp đường lớn.</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 3: " <strong style="font-size: 16px;">Đường ưu tiên</strong>" - Những xe đi trên đường này cũng được ưu tiên khi qua nơi giao nhau, nhưng biển này có thể cắm trên tuyến đường thẳng, không cần cắm nơi đường giao nhau.</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <ul style="font-size: 13px;"><li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Nhóm sau biển sau đây cũng quan trọng không kém và sự nhầm lẫn cũng thường xảy ra:</span></li> </ul><h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 96" height="351" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_96.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="468" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 1: "Đường 2 chiều" </span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 2: " Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp"</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 3: "Được ưu tiên qua đường hẹp"</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 113" height="351" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_113.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="468" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Câu này nhiều bạn chọn đáp án số 3: Biển 2 và 3 - với lí giải là đường trơn cũng gây tai nạn mà không để ý nội dung câu hỏi chỉ là " Biển nào báo hiệu đoạn đường thường xảy ra tai nạn?" mà thôi. Ở đây chỉ có 1 đáp án số 02: Biển 2 là chính xác vì trả lời đúng nội dung câu hỏi. Không lan man, tự phức tạp hoá vấn đề nhé các bạn.</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <ul style="font-size: 13px;"><li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Trong hệ thống <strong style="font-size: 16px;">biển báo Cấm</strong>,chú ý sự liên đới của 2 biển:</span></li> </ul><h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="meo-thi-bang-xe-may-a1" height="148" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-xe-may-a1.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="326" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển <span style="font-size: 16px; color: #800000;"><strong style="font-size: 16px;">cấm rẽ trái</strong></span> <em style="font-size: 16px;">cũng có tác dụng</em> <span style="font-size: 16px; color: #800000;"><strong style="font-size: 16px;">cấm quay đầu</strong></span> – Không thể quay đầu đi ngược lại nếu không thực hiện hành động rẽ trái.</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 105" height="279" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_105.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="372" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 16px;">Ở đây cần chọn cả đáp án 1 và đáp án 2 mới đúng và đầy đủ, cũng lưu ý đây là câu hỏi <span style="font-size: 16px;">duy nhất </span>có 02 đáp án trong phần biển báo.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 107" height="297" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_107.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="397" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 16px;">Nhưng biển </span><strong style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px; color: #800000;">cấm quay đầu</span></strong><span style="font-size: 16px;"> thì </span><span style="font-size: 16px; color: #800000;"><strong style="font-size: 16px;"><em style="font-size: 16px;">không cấm</em> rẽ trái</strong></span><span style="font-size: 16px;"> – ta có thể rẽ tùy ý, miễn là chưa quay đầu là ok, không phạm lỗi.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 16px;"> </span></p> <ul><li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Trong hệ thống </span><strong style="font-size: 12pt;">biển báo Chỉ dẫn, biển báo hiệu lệnh </strong><span style="font-size: 12pt;">cần nhận biết biển bên dưới:</span></li> </ul><h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 112" height="299" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_112.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="398" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 1 và 3: " Cầu vượt liên thông" - Thông từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ đường quốc lộ này sang quốc lộ khác.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 2: "Cầu vượt cắt qua" Là cầu trong nội thành, nội thi. VÍ dụ như các cầu vượt mới xây chống kẹt xe ở Hà Nội hoặc Sài Gòn.</span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<a href="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-phan-sa-hinh" target="_blank"><strong> </strong></a><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-phan-sa-hinh"><strong>Mẹo thi bằng lái xe máy A1 - Phần sa hình </strong><span style="background-color: #ffff00;">tại đây</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">* Cấu trúc đề <strong><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-gan-may-a1">thi bằng lái xe máy</a>:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đề gồm 20 câu, thời gian trả lời 15 phút, trả lời đúng 16/20 câu là đạt</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Trong 20 câu bao gồm: 10 câu Luật, 5 câu sa hình, 5 câu biển báo.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #ff0000;">Điều đặc biệt</span></strong> của bộ đề mới là nhiều câu <strong><span style="color: #ff0000;">phải </span><span style="color: #ff0000;"><strong>chọn cù</strong>ng lúc cả 2 phương án</span></strong> - đây là điều khó khăn nhất cho các học viên</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Nhưng thực chất các câu hỏi của bộ đề <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-gan-may-a1"><strong>thi bằng lái xe máy a1</strong></a> không khó lắm đâu, chưa kể các bạn được làm sai tới 4 câu vẫn đạt mà, cho nên không cần phải áp lực 20/20 làm gì cho mệt, chẳng ai quan tâm bạn đạt 20/20 hay 16/20 đâu, nhưng để 15/20 thì là rất đáng tiếc đó nhé.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">Xem Các câu hỏi </span><span style="color: #ff0000;"><strong style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">thường bị mất điểm</strong></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> trong </span><strong style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">bộ đề 150 câu thi bằng lái xe máy A1</strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> </span><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/cac-cau-thuong-mat-diem-cua-bo-de-150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-a1"><span style="background-color: #ffff00; font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffff00;">tại đây</span></span></a></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<strong> <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/quy-trinh-thi-bang-lai-xe-may">Quy Trình Thi Thực Hành Lái Xe Máy A1 - Môtô A2</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><a href="thi-thu-bang-lai-xe-a1-truc-tuyen" target="_blank"><img alt="thi-thu-ly-thuyet-lai-xe" height="31" src="/images/hoc-lai-xe-oto/thi-thu-ly-thuyet-lai-xe.gif" width="448" /></a></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/dvM8wGEClVk?version=3" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/dvM8wGEClVk?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chúc các bạn có một thời gian học vui vẻ và tiếp thu tốt các kiến thức của <strong>mẹo thi  bằng lái xe máy A1 - mô tô A2 năm 2020</strong>, nếu thấy tài liệu này hữu ích, vui lòng <strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;">Share </span></strong><span style="color: #333333; background-color: #ffffff;">và</span><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"> like</span></strong> website như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-may-truc-tuyen" hreflang="vi">thi bang lai xe may truc tuyen</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-tren-may-tinh" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 tren may tinh</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-online" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 online</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-co-kho-khong" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 co kho khong</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">mẹo thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> </ul> </div> Fri, 13 May 2016 01:17:47 +0000 rootmp 1108 at https://daylaixeoto.edu.vn Tóm Tắt Bộ Tài Liệu 450 Câu Hỏi - Mẹo Học Lý Thuyết Lái Xe Ô Tô Năm 2020 https://daylaixeoto.edu.vn/meo-lam-bai-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-2013 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Tóm Tắt Bộ Tài Liệu 450 Câu Hỏi - Mẹo Học Lý Thuyết Lái Xe Ô Tô Năm 2020</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: medium;">Bộ tài liệu <strong>450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</strong> được ban hành giữa năm 2013 nhằm giúp cải thiện chất lượng đào tạo và thi sát hạch lấy giấy phép lái xe ô tô. Ngoài những tiến bộ đạt được trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bộ tài liệu câu hỏi mới với cách thức ra câu hỏi và phương án thay đổi đã làm không ít học viên cảm thấy khó khăn trong quá trình học tập và làm bài thi. Chính vì thế, trung tâm Dạy Lái Xe An Toàn chúng tôi đặc biệt soạn ra tập tài liệu này, mục đích nhằm giúp đỡ học viên thuận lợi hơn trong việc học lý thuyết <strong><a href="luat-giao-thong-duong-bo-co-ban" target="_blank">luật giao thông đường bộ.</a></strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T6, 05/13/2016 - 02:15</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: medium;">Tài liệu <a href="meo-lam-bai-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-2013"><strong>mẹo học lái xe ô tô</strong></a> được biên soạn dựa trên bộ tài liệu "<strong>450 Câu Hỏi Đáp Luật Giao Thông Đường Bộ</strong>" ban hành tháng 07/2013 bởi Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam. Ngoài phần tóm tắt các kiến thức chung cần thiết, chúng tôi còn bổ sung thêm một số <strong>mẹo làm bài</strong> và các lời khuyên cho học viên khi học và làm bài thi sát hạch lý thuyết.<img alt="meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto-daylaixeoto-edu-vn" height="220" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto-daylaixeoto-edu-vn.jpg" style="float: right;" width="220" /></span></p> <p><strong><span style="font-size: medium; color: #800000;">Nội dung chính:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;"> </span></strong><span style="font-size: 12pt;">Tóm Tắt <strong>Mẹo Thi Bằng Lái Xe ô tô B2</strong> Bộ Đề 450 Câu - Cập Nhật Năm 2020 - Phần 1</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">A. LUẬT GTĐB</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;"> </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt;">1. Khái niệm: Nếu câu hỏi có từ hoặc cụm từ sau:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- " vạch, phố, giải, phần" - chọn ý 1  -  <span style="font-size: 16px;">v</span><span style="font-size: 16px;">í d</span><span style="font-size: 16px;">ụ</span> câu <span style="background-color: #ffff99;"><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-7" target="_blank"><span style="background-color: #ffff99;">182, 185,186</span></a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- " Ưu, phương, làn" - chọn ý 2</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Nếu có cụm từ " tham gia" - mà có 2 ý trả lời thì chọn hết cả 2 ý. - <span style="font-size: 16px;">v</span><span style="font-size: 16px;">í d</span><span style="font-size: 16px;">ụ</span><span style="font-size: 16px;"> </span>câu <a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-moi-nhat-phan-3" target="_blank"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="background-color: #ffff99;">74, 75, 76</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="background-color: #ffff99;">Trừ câu hỏi về " phương tiện giao thông đường bộ"</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- "Đường phố/đường cao tốc/đường chính" &gt; ý 1 <span style="font-size: 16px;">- </span><span style="font-size: 16px;">ví dụ </span><span style="font-size: 16px;">câu <span style="background-color: #ffff99;"><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-7" target="_blank"><span style="background-color: #ffff99;">186, 189</span></a></span></span></span><br /><span style="font-size: 12pt;">- "Đỗ xe/dừng xe" &gt;Ý 2 - <span style="font-size: 16px;">ví dụ </span><span style="font-size: 16px;">câu <span style="background-color: #ffff99;"><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-7" target="_blank"><span style="background-color: #ffff99;">187, 188</span></a></span></span></span><br /><span style="font-size: 12pt;">-Đường bộ/công trình đường bộ &gt;ý 1-2</span></p> <p style="text-align: center;"><br /><span style="font-size: 12pt;">- Nếu hỏi phương tiện giao thông</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Ý 1 là đúng vì không (chuyên dùng).</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">- <strong>Làm việc</strong> thì chọn <strong>10 giờ</strong>.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Còi xe</strong> "cấp cứu" phải chờ <strong>115</strong>.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">- Khi hỏi phương tiện giao thông</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Có chữ cơ giới thì dùng &gt;ý 2</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">- Hỏi người ĐKGT</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Bỏ trên, bỏ dưới chọn dòng 2-3</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><strong><span style="font-size: 12pt;">2. Quy tắc GTĐB. Câu hỏi về <span style="color: #800000;">hành vi bị cấm, bị nghiêm cấm</span>.</span></strong></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Chọn ngay đáp án có chữ  "bị cấm" (hoặc) "bị nghiêm cấm"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Có 2 đáp án chọn cả 2 ý 1-2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Có 3 đáp án chọn 2 đáp án dài nhất, hoặc có từ <strong>"trái phép"</strong></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Việc mua bán, sx... chọn đáp án có chữ <strong>"trái phép"</strong></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;">ví dụ </span><span style="font-size: 16px;">câu <a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-moi-nhat-phan-3" target="_blank"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="background-color: #ffff99;">77, 78, 79, 80, 81, 82, 83</span></span></a></span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="background-color: #ffffff;">Hoặc câu </span><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-5" target="_blank">148</a></span></span></span></span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">*Ngoại lệ: Quy ước (Nhỏ - ít) là 1</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Nồng độ cồn: </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Ôtô to lớn &gt; ý 2. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Môtô, gắn máy nhỏ xài &gt;1 thôi.</span></p> <p> </p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Luôn chọn đáp án có chữ "<strong>không được...</strong>"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Chọn đáp án có chữ "<strong>Phải</strong>" ở đầu câu. Khi gặp nhiều câu "<strong>phải" </strong>&gt;chọn <strong>"phải"</strong> theo câu <strong>dài nhất</strong> (nếu 2 câu dài=nhau xem xét tiếp)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Chọn đáp án có chữ <strong>"Chấp hành..."</strong></span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">– Chọn đáp án có chữ "<strong>khi tham gia giao thông</strong>".</span><br /><span style="font-size: 12pt;">*Câu hỏi về trách nhiệm:<strong>Trách nhiệm</strong> là của mọi người&gt;chọn đáp án có chữ <strong>cá nhân</strong>..</span><br /><span style="font-size: 12pt;">*Đường cao tốc:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Vào đường</strong> lấy ý 1-3</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Ra đường</strong> đúng luật chỉ là 1 thôi.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Khi nào dừng đỗ ý 2</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Không cho đi lại mới là ý 3</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><br /><span style="font-size: 12pt;">*Hiệu lệnh của người ĐKGT. Khi CSGT giơ <strong>1 tay</strong> thì chọn <strong>ý 2</strong>; còn <strong>giơ 2 tay</strong> lấy ngay <strong>ý 1</strong>.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;"> </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">*Hạng xe:</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">B2 thì phải &gt; ý 2.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Dấu C tải nặng bạn xài ý 3.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">FE em nhỏ &gt;1 thôi</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">FC chị lớn thì mời &gt;ý 2</span></p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>*Độ tuổi:</strong> Hỏi max - chọn min &lt;&gt; hỏi min - chọn max </span><span style="font-size: 12pt;">(hỏi độ tuổi tối đa- chọ đáp án có giá trị số nhỏ nhất &lt;&gt; hỏi tuổi tối thểu - chọn đáp án có giá trị lớn nhất)</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">* Vận tốc: </span></strong></p> <ul><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Máy kéo, công nông...(không phải ô tô, mô tô, gắn máy) =30 km/h</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Mô tô, gắn máy = 40km/h</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Nếu hỏi 80-40 (km/h) chọn ý 1</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">70(km/h) chọn ý 2</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">60(km/h) chọn ý 4</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">50(km/h) chọn ý 3</span></li> </ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Từ tốc độ cao xuống thấp sẽ là;8.4-1,7-2,6-4,5-3.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>* Khoảng cách an toàn</strong>: lấy số lớn nhất (trừ) – 30.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">* Những con số 5m, 5năm luôn là đáp án đúng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><strong><span style="font-size: 12pt;">3. Nghiệp Vụ Vận Tải - Văn Hoá - Đạo Đức</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>a. Vận tải:</strong> Những câu hỏi về nghĩa vụ-quyền hạn của người kinh doanh vận tải; người thuê và người vận tải:</span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Chọn đáp án có chữ ''<strong>Không được chở</strong>".</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Có 2 đáp án "chọn cả 2"&gt;1-2.</span></li> </ul><p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">*Có thơ rằng:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Từ chối thì (ngắn) &gt;1 thôi</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu thì phải hai (dài) &gt;1-3</span></p> <p> </p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Có 2 đáp án và có 2 câu "từ chối" chọn câu từ chối ngắn &gt; Ý 1</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Đáp án có 3 câu yêu cầu; chọn 2 câu yêu cầu dài&gt;1-3</span></li> </ul><p><strong><span style="font-size: 12pt;">b.Văn hóa - đạo đức:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Nếu chỉ có 2 đáp án <strong>chọn cả hai</strong> &gt; 1-2. Nhiều hơn 2 đáp án (xem lại)</span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Khi hỏi sơ cứu: </span></li> </ul><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;">Chảy ra lượng ít &gt; 1 thôi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;"> </span></span><span style="font-size: 12pt;">Thành tia máu chảy đồng thời &gt; 1-3.</span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;Xem <a href="meo-thi-ly-thuyet-450-cau" target="_blank">Mẹo lý thuyết học lái xe ôtô phần 2</a></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;"> </span></strong></p> <table border="1" style="border-collapse: collapse; border: none;"><tbody><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: solid; border-color: #a5c249; border-width: 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN I</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: #a5c249; border-top-width: 1pt; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 2.25pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">QUY ĐỊNH CHUNG</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span class="Heading3Char"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN II</span></span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN III</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">NGHIỆP VỤ VẬN TẢI</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN IV</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">KỸ THUẬT LÁI XE</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">QUY TẮC GIAO THÔNG</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">I</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA XE</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">II</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN LÝ THUYẾT LUẬT</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">III</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">BIỂN BÁO</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">IX</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">SA HÌNH</span></strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tải bảng mẹo đầy đủ  tại đây:</span></p> <p><a href="download/tom-tat-ly-thuyet-meo-lam-bai-thi-sat-hach.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="tai-ve-daylaixeoto.edu.vn" height="58" src="/images/hoc-lai-xe-oto/tai-ve-daylaixeoto.edu.vn.gif" width="179" /></span></a></p> <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-thu-ly-thuyet-online"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e7e9a1b4-89cb-4d32-bd6d-daacd094bc30" height="45" src="/sites/default/files/inline-images/thi-thu-ly-thuyet-bang-lai-xe-b2_0.gif" width="650" class="align-center" /></a> <p> </p> <p><span style="font-size: medium;">*Lưu ý: yêu cầu cần phải có Adobe Reader để xem được tài liệu, nếu máy bạn chưa có Adobe Reader xin tải về <a href="http://get.adobe.com/reader/" rel="nofollow"><strong>tại đây</strong></a>.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/9OptADse_-o" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/9OptADse_-o" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/-nGWWK4290k" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/-nGWWK4290k" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/Hh7yZjGJDCE" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/Hh7yZjGJDCE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;Xem <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/kinh-nghiem-thi-lai-xe-o-to">Kinh Nghiệm Thi Thực Hành Cần Biết.</a></strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Văn phòng ghi danh: 1172i đường 3 Tháng 2, P.12, Q.11, TP.HCM</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"><strong>HOTLINE</strong>: <span style="color: #ff0000;"><strong>0902.369.171 – Mr <strong style="color: #ff0000; font-size: 16px;">Thắng</strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"><strong>EMAIL</strong>: <a href="mailto:info@daylaixeoto.edu.vn">info@daylaixeoto.edu.vn</a></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; line-height: 19px;">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Trung Tâm </span><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Dạy Lái Xe Ô Tô</strong></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;"> An Toàn</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản cho các học viên đang và có dự định sẽ tham gia các <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" target="_blank">khoá học lái xe ô tô</a></strong>, <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-bang-b2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" target="_blank">học bằng lái xe B2</a>, <a href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" target="_blank">thi bằng lái xe máy a1</a>, <a href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" target="_blank">thi bằng lái moto a2</a>. </strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Dạy lái xe ô tô Minh Phước hân hạnh mang đến cho các bạn những kiên thức cơ bản trong quá trình học bằng lái xe B2 của mình. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến lợi ích cho tất cả học viên.</span><span style="font-size: 12pt;">Trân trọng cảm ơn và c</span><i style="color: #000000; font-size: 16px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">húc các học viên học và thi đạt kết quả tốt nhất.</i></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-ly-thuyet-hoc-lai-xe-o-to-450" hreflang="vi">Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450</a></li> <li><a href="/tag/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">mẹo học lý thuyết lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> </ul> </div> Fri, 13 May 2016 01:15:48 +0000 rootmp 940 at https://daylaixeoto.edu.vn Mẹo Thi Lý Thuyết 450 Câu Phần 2 - Biển báo giao thông https://daylaixeoto.edu.vn/meo-thi-ly-thuyet-450-cau <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Mẹo Thi Lý Thuyết 450 Câu Phần 2 - Biển báo giao thông</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: medium;">Tài liệu <a href="meo-thi-ly-thuyet-450-cau"><strong><em>mẹo thi lý thuyết 450 câu</em></strong></a> phần 2 là phần tiếp theo của bộ <em><strong>mẹo thi lý thuyết lái xe</strong></em> phần 1, nội dung của phần mẹo này chủ yếu tập trung vào cách trả lời các phần kỹ thuật lái xe, cấu tạo sửa chữa động cơ, biển báo và giải sa hình. Chúc quý học viên học tốt<strong><a href="luat-giao-thong-duong-bo-co-ban" target="_blank">.</a></strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T6, 05/13/2016 - 01:49</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: medium;"><img style="float: right;" alt="meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto-daylaixeoto-edu-vn" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto-daylaixeoto-edu-vn.jpg" height="169" width="169" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><a href="meo-thi-ly-thuyet-450-cau" target="_blank"><strong>Mẹo Thi Lý Thuyết 450 Câu</strong></a> (Phần 2)<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">4. Kỹ Thuật Lái Xe:</span></b></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Chọn 1 đáp án có chữ "<b>giảm tốc độ</b>", "<b>về số thấp"</b>, "<b>về số 1"</b></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Chọn 1 đáp án dài nhất</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Có 2 đáp án dài = nhau (xem kĩ lại)</span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">*Riêng câu hỏi về tăng hoặc giảm số:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Tăng số thì phải lấy đà (bỏ đáp án chữ vù ga chọn đáp án còn lại&gt;1)</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Giảm số bạn chọn vù ga ý này &gt;2</span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Tránh nhau trên đường hẹp, điều khiển qua đường sắt, sương mù...Có thơ rằng:</span></li> </ul><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Đường hẹp, đường sắt, sương mù...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Phải giảm tốc độ từ từ &gt;1-2</span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Riêng xe tự đổ:</span></li> </ul><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Xe ben mà chạy trên đường</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">không hạ thùng xuống trên đường là sai.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Vậy thì ta bỏ ý 2.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Chọn trên và dưới ta xài &gt;1-3.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> <b>5. Cấu Tạo &amp; Sửa Chữa ôtô.</b></span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Đáp án có 2 ý trả lời&gt;chọn cả 2 đáp án.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Chọn đáp án có chữ “bắt buộc”</span></li> </ul><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Làm việc thì chọn 10 giờ.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Còi xe "cấp cứu" phải chờ 115.</span></p> <p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi về công dụng:</span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi <b>động cơ</b> &gt;Chọn đáp án có câu "Biến <b>nhiệt năng</b> thành <b>cơ năng</b>"...ý 1.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi <b>truyền lực</b> &gt; Chọn đáp án có câu "truyền <b>mômen</b>"...ý 1</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi <b>phanh</b>&gt;chọn đáp án có câu "Giảm <b>tốc độ</b>, dừng chuyển động"...ý 1</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi <b>ly hợp</b>&gt; Chọn đáp án có câu  "<b>truyền hoặc ngắt</b> truyền động lực"...ý2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi <b>hộp số</b> &gt; Chọn đáp án có câu "<b>chuyển động lùi</b>" ở cuối câu trả lời ý 3.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi <b>hệ thống lái</b> &gt; Chọn đáp án có câu "<b>để thay đổi hướng chuyển động</b>"...ý 3.</span></li> </ul><p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">B.BIỂN BÁO.</span></b></p> <p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> 1. Phần quy định chung:</span></b></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Chọn đáp án có chữ <b>"có"</b></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Chọn đáp án có chữ <b>"không được phép"</b></span></li> </ul><p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">2. Biển báo:</span></b></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Các câu hỏi <b>trên đường đối ngoại</b> mà hỏi biển 1 chọn &gt; ý 1. Hỏi biển 3 chọn &gt; ý 3</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi biển chỉ dẫn tên đường chọn &gt; ý 3 (chỉ dẫn màu xanh-hình chữ nhật-tên AH12)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Riêng biển "STOP" có 2 ý trả lời có chữ "<strong>Dừng</strong>" chọn cả 2 đáp án đó &gt; 1-2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Biển chỉ dẫn liên thông thì phải biển có chữ "Chỉ địa danh" ở trên biển để liên thông &gt; ý 3</span></li> </ul><p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">*Hình và màu Biển Báo:</span></b></p> <p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span></b></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chú ý <strong>tính liên đới</strong> trong hệ thống biển báo cấm</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Nguyên tắc:</strong> </span>CẤM NHỎ THÌ CẤM LỚN - NHƯNG CẤM LỚN THÌ KHÔNG CẤM NHỎ</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Xe ô tô con &lt; xe khách &lt; xe tải &lt; máy kéo &lt; xe contenner</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-b2-bien-bao-lien-doi" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-b2-bien-bao-lien-doi.jpg" height="1119" width="299" /></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Nguyên tắc nhường đường: XE NÀO GẶP NGUY HIỂM NHIỀU HƠN PHẢI NHƯỜNG.</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-b2-bien-bao-nhuong-duong" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-b2-bien-bao-nhuong-duong.jpg" height="667" width="338" /><br /><span style="font-size: 12pt;">Luật cũ: đang áp dụng trong bài thi sát hạch:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Cấm rẽ trái -&gt; cấm quay đầu</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Cấm quay đầu - KHÔNG CẤM - rẽ trái</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-b2-cam-re" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-b2-cam-re.jpg" height="387" width="471" /><br /><span style="font-size: 12pt;">Luật mới - đang áp dụng trên thực tế - chưa áp dụng trong bài thi:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Cấm rẽ trái KHÔNG cấm quay đầu.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="meo-thi-bang-lai-b2-cam-re-trai-moi" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-b2-cam-re-trai-moi.jpg" height="274" width="276" /></span></p> <p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span></b></p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span></b></p> <p style="text-align: left;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Có thơ rằng:</span></b></p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Xanh tròn</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> hiệu lệnh phải theo</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> <b>Xanh vuông</b> chỉ dẫn (một chiều) bạn nha.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> <b>Biển đơn</b> chỉ rẽ trái thôi</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> <b>Biển kép</b> rẽ trái đồng thời được quay.</span></p> <p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">*Biển hiệu lệnh <b>chỉ hướng rẽ phải và trái</b> cắm ở </span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">sau</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> ngã 3 ngã 4 – Hiệu lực </span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">trước</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> mặt biển.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-b2-bien-dat-sau" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-b2-bien-dat-sau.jpg" height="273" width="273" /></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> Cấm (hạn chế) thì viền đỏ - hết cấm viền xanh.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Cấm cái gì thì vẽ cái ấy -  Không vẽ gì là cấm tất cả.</span></li> </ul><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Vạch liền "không" được đè qua.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Nhưng bên vạch đứt "được" qua cả liền.</span></p> <p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">C. SA HÌNH:</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">  Xem <b><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank">các nguyên tắc giải sa hình </a></b><span style="background: yellow;"><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank">tại đây</a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="background: yellow;"> </span></span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<strong> <strong style="font-size: medium; background-color: #f3ea82;"><a href="kinh-nghiem-thi-lai-xe-o-to" target="_blank">Kinh Nghiệm Thi Thực Hành Cần Biết.</a></strong></strong></span></p> <table style="border-collapse: collapse; border: none;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: solid; border-color: #a5c249; border-width: 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN I</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: #a5c249; border-top-width: 1pt; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 2.25pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">QUY ĐỊNH CHUNG</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span class="Heading3Char"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN II</span></span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN III</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">NGHIỆP VỤ VẬN TẢI</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN IV</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">KỸ THUẬT LÁI XE</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">QUY TẮC GIAO THÔNG</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">I</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA XE</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">II</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN LÝ THUYẾT LUẬT</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">III</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">BIỂN BÁO</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">IX</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">SA HÌNH</span></strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tải bảng mẹo đầy đủ  tại đây:</span></p> <p><a href="download/tom-tat-ly-thuyet-meo-lam-bai-thi-sat-hach.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="tai-ve-daylaixeoto.edu.vn" src="/images/hoc-lai-xe-oto/tai-ve-daylaixeoto.edu.vn.gif" height="58" width="179" /></span></a></p> <p><a href="thi-thu-ly-thuyet-online" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="thi-thu-ly-thuyet-lai-xe" src="/images/hoc-lai-xe-oto/thi-thu-ly-thuyet-lai-xe.gif" height="38" width="549" /></a></p> <p><span style="font-size: medium;">*Lưu ý: yêu cầu cần phải có Adobe Reader để xem được tài liệu, nếu máy bạn chưa có Adobe Reader xin tải về <a href="http://get.adobe.com/reader/" rel="nofollow"><strong>tại đây</strong></a>.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Văn phòng ghi danh: 393 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"><strong>HOTLINE</strong>: <span style="color: #ff0000;"><strong>0902.369.171 – Mr <strong style="color: #ff0000; font-size: 16px;">Thắng</strong></strong></span> hoặc <span style="color: #ff0000;"><strong>0902.406.218 – Thầy Thiêm</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"><strong>EMAIL</strong>: <a href="mailto:info@daylaixeoto.edu.vn">info@daylaixeoto.edu.vn</a></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; line-height: 19px;">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Trung Tâm </span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="trung-tam-dao-tao-lai-xe-truong-an">Dạy Lái Xe Ô Tô</a></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;"> Trường An</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản cho các học viên đang và có dự định sẽ tham gia <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto" target="_blank">học lái xe ô tô</a></strong>, <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-bang-b2" target="_blank">học bằng lái xe B2</a>, <a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1" target="_blank">thi bằng lái xe máy a1</a>, <a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" target="_blank">thi bằng lái moto a2</a>. </strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Dạy lái xe ô tô Trường An hân hạnh mang đến cho các bạn những kiên thức cơ bản trong quá trình học bằng lái xe B2 của mình. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến lợi ích cho tất cả học viên.</span><span style="font-size: 12pt;">Trân trọng cảm ơn và c</span><i style="color: #000000; font-size: 16px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">húc các học viên học và thi đạt kết quả tốt nhất cũng như luôn lái xe an toàn trên mọi cung đường. Nếu thấy tài liệu bên trên hữu ích, nhờ quý học viên <span style="font-size: 12pt; color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Share <span style="color: #333333; background-color: #ffffff;">và </span>like</strong></span> bài viết này như một sự ủng hộ nhà trường. <br /></i></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">mẹo học lý thuyết lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-ly-thuyet-hoc-lai-xe-o-to-450" hreflang="vi">Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> </ul> </div> Fri, 13 May 2016 00:49:27 +0000 rootmp 1107 at https://daylaixeoto.edu.vn